Niedziela, 23 lipca 2017 Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start transport publiczny taryfa & bilety bilet dużej rodziny
bilet dużej rodziny Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 07:23

Wniosek do pobrania:

pobierz wniosek o wydanie biletu dużej rodziny 

 

 

ZASADY WYDAWANIA BILETÓW MIESIĘCZNYCH DUŻEJ RODZINY

 

1. BMDR przysługują rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Olsztynie, mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 25 roku życia. Ulga nie obejmuje dzieci w wieku do lat 25 będących na własnym utrzymaniu (pracujących).

2.      BMDR wydawane są na miesiąc kalendarzowy.

3.      Wydanie BMDR może nastąpić na podstawie wypełnionego wniosku oraz:

1) dokumentów indywidualnych członków dużej rodziny lub

2) olsztyńskiej karty dużej rodziny lub

3) zaświadczenia z MOPS w Olsztynie.

4.      W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) do wniosku należy załączyć:

1) podpisane zdjęcia,

2) kopie dowodów tożsamości w przypadku rodziców (opiekunów prawnych),

3) kopie legitymacji szkolnych w przypadku dzieci w wieku szkolnym,

4)dla uczniów powyżej 18 roku życia kopie aktualnych legitymacji szkolnych lub studenckich wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie nauki na studiach stacjonarnych,

5) kopii aktów urodzenia w przypadku dzieci nie posiadających legitymacji szkolnych, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek dziecka,

6) w przypadku braku zameldowania potwierdzenie zamieszkiwania w Olsztynie,

7) w przypadku braku wspólnego zameldowania lub różnych nazwisk członków rodziny odpis lub kopię aktu małżeństwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem,

8)  w przypadku rodzin zastępczych kopię postanowienia sądu lub umowy z Prezydentem Olsztyna o  ustanowieniu rodziny zastępczej,

9) w przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie MOPS lub rodzinnego domu dziecka.

5.      W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) do wniosku należy załączyć:

1) podpisane zdjęcia,

2) dla osób powyżej 7 roku życia kserokopie Karty Dużej Rodziny,

3) dla dzieci do 7 lat, którym nie są wydawane Olsztyńskie karty dużej rodziny, kserokopie aktu urodzenia, dowodu osobistego, paszportu, książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek dziecka,

4) dla uczniów powyżej 18 roku życia (o ile nie posiadają ważnej Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny) aktualną legitymację szkolną lub studencką z zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie nauki na studiach stacjonarnych.

6.      W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) do wniosku należy dołączyć:

1)  podpisane zdjęcia,

2)  zaświadczenie z MOPS w Olsztynie potwierdzające status dużej rodziny.

7.      Jeżeli BMDR został wydany na podstawie:

1) dokumentów indywidualnych, BMDR są wydawane do czasu, gdy jedno z dzieci przekroczy 18 rok życia. Dalsze korzystanie z BMDR wymaga aktualizacji dokumentów.

2) Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny, BMDR są wydawane w okresie do pełnego miesiąca ważności karty,

3) poświadczenia statusu dużej rodziny przez MOPS w Olsztynie, BMDR wydawane są przez okres jednego roku.

9.       Opłata za wydanie BMDR następuje z chwilą odbioru BMDR w POK wskazanym we wniosku. 

 

Podczas składania wniosku trzeba pokazać oryginały wymienionych dokumentów. 

 

Wniosek o wydanie biletu dużej rodziny rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.

 

 

Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2017 10:43