Niedziela, 23 lipca 2017 Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start transport publiczny regulaminy
regulaminy

Regulaminy których należy przestrzegać w razie podróży środkami miejskiego transportu zbiorowego.REGULAMIN KONTROLI BILETÓW Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 listopada 2011 10:43

 

REGULAMIN KONTROLI BILETÓW 

obowiązujący w środkach lokalnego transportu zbiorowegoorganizowanego przez ZDZiT.

 

 1. Podstawowym zadaniem kontrolera biletów jest sprawdzanie, czy wszyscy pasażerowie w pojeździe posiadają ważne bilety na przejazd (bilety zgodne z aktualnym cennikiem opłat) lub dokumenty uprawniające do przejazdów bezpłatnych i ulgowych.

 2. Kontroler biletów bezwzględnie musi wykazać się znajomością:

  a. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, rzeczy i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego,

  b. aktualnie obowiązującego cennika opłat,

  c. przepisów określających zakres uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego i dokumentów potwierdzających te uprawnienia,

  d. ogólnych zasad kontroli biletów wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe,

  e. planu sieci komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie (nr linii, ich przebieg, ważniejsze punkty przesiadkowe itp.).

 3. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych kontroler zobowiązany jest udzielić rzetelnych wyjaśnień na pytania pasażerów dotyczące uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, cen i rodzajów biletów, przepisów porządkowych, opłat dodatkowych i przebiegu linii komunikacyjnych.

 4. Za gotowość kontrolera do pracy uznaje się:

  a. prawidłowy wygląd (schludny i estetyczny ubiór),

  b. posiadanie identyfikatora uprawniającego do kontroli biletów, zawierającego zdjęcie, numer służbowy kontrolera oraz nazwę organizatora publicznego transportu zbiorowego,

  c. posiadanie zapasu druków z kontroli biletów,

  d. znajomość bieżących komunikatów w zakresie zmian w organizacji ruchu i doraźnych dyspozycji przełożonych.

 5. Kontroler przystępując do kontroli oraz w trakcie jej przeprowadzania bezwzględnie musi posiadać umieszczony w miejscu dobrze widocznym dla pasażera czytelny identyfikator.

 6. Kategorycznie zabrania się kontrolerom podejmowania czynności kontrolerskich w stanie nietrzeźwym, albo wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez pasażera zarzutu nietrzeźwości, kontroler winien zaproponować rozstrzygnięcie tego zarzutu w siedzibie pracodawcy kontrolera lub przez funkcjonariusza Policji czy Straży Miejskiej.

 7. Kontroler ogłasza rozpoczęcie kontroli w pojeździe po upewnieniu się, że wszyscy pasażerowie wsiadający na przystanku skasowali bilety bezpośrednio po wejściu do pojazdu, lub że zachowanie pasażerów nie wskazuje na zamiar skasowania biletów. Czynność kontroli należy poprzedzić skasowaniem kontrolki w celu ustalenia kodu kasownika. Kontroler przed ogłoszeniem kontroli może poprosić prowadzącego pojazd, okazując identyfikator, o zablokowanie kasowników w pojeździe.

 8. Kontrola biletów winna być ogłoszona stanowczo i dostatecznie głośno. Podczas przeprowadzania kontroli obowiązuje grzeczność i uprzejmość w stosunku do pasażerów. Jednocześnie zabrania się, niezależnie od okoliczności kontroli, zwracać się do pasażerów podniesionym tonem lub przyjmować lekceważącą postawę.

 9. Zabrania się używania przez kontrolerów słów uznanych powszechnie za niecenzuralne podczas wypełniania obowiązków służbowych, przy czym dotyczy to nie tylko relacji z pasażerami ale także pomiędzy kontrolerami.

 10. Wszelkie formalności z pasażerami naruszającymi przepisy taryfowe lub porządkowe winny być załatwiane wyłącznie w pojeździe, z zastrzeżeniem wynikającym z treści pkt. 14, w sposób taktowny, grzeczny i jednocześnie stanowczy. Niedopuszczalne jest komentowanie braku biletu, zachowań pasażerów, ocenianie postępowania, wyglądu itp.

 11. Rozmowy z pasażerami należy ściśle ograniczyć do przedmiotu kontroli, a informacji należy udzielać w sposób kulturalny, zwięzły i wyczerpujący.

 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów taryfowych przez pasażera, kontroler winien pobrać opłatę dodatkową i należność za przejazd oraz wydać pokwitowanie na obowiązującym druku. Kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji, szczególnie w przypadku nie uznania okazanego biletu za ważny dowód opłaty za przejazd.

 13. Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty przewozowej i dodatkowej gotówką u kontrolera lub odmawia jej uregulowania, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej i należnej za przejazd na obowiązującym druku z kontroli biletów. W celu ustalenia tożsamości podróżnego, kontroler ma prawo żądać od pasażera okazania dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe.

 14. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawnienia do zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości. Do czasu przybycia funkcjonariusza pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu wskazanym przez kontrolera.

 15. Kontroler jest zobowiązany zapoznać pasażera z treścią dokumentu z kontroli biletów i po uzyskaniu jego podpisu wręczyć pasażerowi wezwanie do zapłaty. W przypadku gdy pasażer odmówi podpisania lub przyjęcia dokumentu z kontroli biletów dokonuje adnotacji o odmowie podpisania lub przyjęcia. Odmowa podpisania lub przyjęcia dokumentu z kontroli biletów nie rodzi skutków prawnych dla ważności tego dokumentu.

 16. Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania skarg i reklamacji.

 17. Bezwzględnie zabrania się kontrolerom stosowania jakichkolwiek metod, nie wynikających z Regulaminu, zmierzających do wyegzekwowania kwoty należności opłaty dodatkowej, a w szczególności:

  a. przyjmowania przedmiotów od pasażerów tytułem „zastawu" do czasu uregulowania nałożonych opłat,

  b. odwiedzania mieszkań prywatnych z żądaniem uregulowania opłaty dodatkowej, nawet gdyby to miało miejsce na wyraźne życzenie zainteresowanego pasażera,

  c. zaniżania wysokości opłaty dodatkowej w stosunku do aktualnie obowiązującej,

  d. wysiadania z pasażerem z pojazdu przed zakończeniem czynności kontroli, z zastrzeżeniem wynikającym z treści pkt.14.

 18. Bilety zakwestionowane przez kontrolera są własnością pasażera i nie wolno ich zabierać. Numer zakwestionowanego biletu należy wpisać w dokumencie kontroli a bilet oznakować numerem służbowym, datą i swoim podpisem.

 19. Bezwzględnie zabrania się zatrzymywania posiadanych przez pasażerów dokumentów, z zastrzeżeniem punktu 20.

 20. Kontroler upoważniony i zobowiązany jest, w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, do zatrzymania dokumentu za pokwitowaniem oraz przesłania go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 21. W przypadku gdy pasażer opuści pojazd i pozostawi bilet lub dokument tożsamości, kontroler dołącza je do dokumentu z kontroli biletów z krótkim opisem sytuacji i niezwłocznie dostarcza do siedziby firmy kontrolującej.

 22. Podczas wykonywania czynności kontrolerskich bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP.

 23. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu kontroli biletów, a zwłaszcza:

  a. pobrania opłaty niezgodnej z taryfą lub bez pokwitowania,

  b. odstąpienia identyfikatora innej osobie,

  c. wykonywania czynności służbowych po spożyciu alkoholu;

  kontroler będzie natychmiast pozbawiony uprawnień do kontroli i zobowiązany do zwrotu identyfikatora oraz druków dokumentów z kontroli biletów.

 24. Kontrola powinna obejmować wszystkich pasażerów, za wyjątkiem sytuacji powodującej zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego kontrolerów lub pasażerów. W takim wypadku, a także w przypadku rażącego naruszenia przez pasażera przepisów porządkowych (spożywanie alkoholu, palenie tytoniu) kontrolerzy winni zwracać się o pomoc do funkcjonariuszy Policji i innych organów porządkowych, w szczególności z żądaniem usunięcia osób dopuszczających się łamania przepisów porządkowych lub taryfowych z pojazdu. Nie jest dopuszczalne domniemywanie przez kontrolera o posiadaniu przez pasażera biletu lub uprawnienia do bezpłatnej jazdy bez okazania odpowiedniego biletu lub dokumentu.

 25. Zabroniona jest zmiana trasy pojazdu celem dowiezienia pasażera do jednostki Policji lub Straży Miejskiej w celu ustalenia danych osobowych pasażera, w związku z brakiem dokumentu lub odmową jego okazania.

 26. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa własnego, kontrolowanych pasażerów lub innych osób kontrolerzy mają prawo na własne ryzyko wydawać polecenia prowadzącym pojazd dotyczące zmiany trasy lub zatrzymania pojazdu.

 27. W sytuacjach gdy wskutek polecenia kontrolera nastąpiło zatrzymanie pojazdu lub zmiana jego trasy, kontroler zobowiązany jest:

  a. sporządzić raport opisujący dokładnie przebieg zdarzenia, przyczyny uzasadniające zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy, datę, godzinę zdarzenia, miejsce, nr linii, nr boczny pojazdu, skutki - czas trwania zatrzymania lub przebieg zmienionej trasy, dane personalne sprawcy (sprawców) i adres,

  b. poinformować sprawcę (sprawców) o sporządzeniu meldunku i wynikającym z tego obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu,

  c. przekazać raport przełożonym bezpośrednio po zakończeniu pracy, w dniu zdarzenia lub w dniu następnym.

 28. W przypadku wydania przez kontrolera nieuzasadnionego sytuacją polecenia zjazdu pojazdu z trasy, będzie on zobowiązany do pokrycia związanych z tym kosztów. 

 

 

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 11:37
 
PRZEPISY PORZĄDKOWE ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 listopada 2011 10:21

Przepisy ogólne

1.     Przepisy porządkowe związane z przewozem osób, bagażu i zwierząt środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, zwane dalej „Przepisami” , określają przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób, bagażu i zwierząt.

2.     Przewoźnik świadczy odpłatne usługi przewozu osób i bagażu ręcznego na podstawie umowy przewozu przy użyciu odpowiednich pojazdów.

3.     Pasażerowie korzystający z przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz obsługa i personel nadzoru ruchu, obowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

4.     Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom warunków bezpieczeństwa i higieny wymaganych przy wykonywaniu przewozu stosownie do rodzaju pojazdu oraz umożliwienia korzystania z pojazdów przez osoby niepełnosprawne.

5.     Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani im zapobiec.

6.     W przypadku awarii pojazdu lub innych zdarzeń uniemożliwiających przewoźnikowi wykonanie przewozu pojazdem, w którym pasażer skasował (zarejestrował) bilet lub posiada bilet liniowy, pasażerowi temu przysługuje prawo kontynuowania jazdy innym pojazdem tej linii, lub innej, przebiegającej tą samą trasą.

7.     Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz innych urządzeń komunikacyjnych na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

8.     Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w szczególności:

1)       zachowaniem pasażerów niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,

2)       jazdą pasażera bez trzymania się przeznaczonych do tego uchwytów lub poręczy,

3)       spożywaniem artykułów żywnościowych podczas jazdy,

4)       przebywaniem na łyżworolkach lub wrotkach podczas jazdy,

5)       przebywaniem na stopniach podczas jazdy,

6)       wychylaniem się z pojazdu i opieraniem o drzwi podczas jazdy,

7)       przewozem rzeczy i zwierząt, których przewóz jest zabroniony, 

8)       przewozem rzeczy lub zwierząt pozostałych pod nadzorem pasażera.

9.     Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł pasażer wskutek przyśpieszenia, opóźnienia (z winy przewoźnika) lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.

Przystanki

1.   Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie dozwolone jest wyłącznie na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2.   Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażer nie może przebywać w pojeździe.

3.   Pierwszeństwo przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdów posiadają:

1)   osoby z dzieckiem na ręku,

2)   kobiety w ciąży,

3)   osoby z niepełnosprawnością.

4.   W sytuacjach awaryjnych dozwolone jest wsiadanie i wysiadanie z pojazdu poza przystankami w miejscu jego zatrzymania przez obsługę i po otwarciu drzwi.

5.   Po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie podjechać pojazdem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym zajęcia miejsca
w pojeździe, o ile nie powoduje to zakłóceń w ruchu innych pojazdów (wyjątek stanowi rozkładowa przerwa na posiłek).

6.   Pasażer, który chce wysiąść na przystanku „na żądanie”, obowiązany jest z dostatecznym wyprzedzeniem uprzedzić
o tym prowadzącego pojazd (słownie bądź przy użyciu przycisku „STOP”), a zamierzający wsiąść  daje znak podniesioną ręką.

7.   W pojazdach wyposażonych w urządzenie do otwierania drzwi przez pasażera i odpowiednio oznakowanych pasażer ma prawo i obowiązek samodzielnie otwierać drzwi.

8. W trakcie wsiadania i wysiadania pasażer powinien stosować się do napisów lub piktogramów o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.

Przewóz osób

1.     Za zawarcie umowy przewozu uważa się wejście do pojazdu. 

2.     Pasażer zajmujący miejsce stojące w pojeździe ma obowiązek w czasie jazdy trzymać się uchwytów  lub poręczy
w sposób zabezpieczający przed upadkiem.

3.     W pojazdach wyznaczone są miejsca dla:

1)       kobiet ciężarnych i podróżnych z dziećmi do lat 4,

2)       inwalidów.

4.       Pasażerowie  nie  mogą  przebywać  w kabinie  kierującego  pojazdem. Jeżeli  pojazd  nie  jest wyposażony w kabinę, pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierującego pojazdem lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest także rozmowa z kierującym pojazdem.

5.       Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków oraz palenia tytoniu oraz
e-papierosów.

6.     Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

1)       podczas ruchu pojazdu,

2)       przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

3)       po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi.

7.     Zabronione jest:

1)       otwieranie drzwi podczas jazdy,

2)       przebywanie w promieniu pracy skrzydeł drzwi w czasie ich uruchamiania,

3)       zatrzymanie pojazdu przez pasażera – pasażer może dać sygnał do zatrzymania tylko wówczas, jeżeli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo ruchu,

4)       rozmawianie z kierującym pojazdem w czasie jazdy,

5)       przebywanie pasażerów w kabinie kierującego pojazdem i miejscach ograniczających jego pole widzenia,

6)       zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

7)       wychylanie się z pojazdu i opieranie o drzwi podczas jazdy,

8)       spożywanie alkoholu, napojów lub artykułów żywnościowych,

9)       granie na instrumentach muzycznych oraz korzystanie z urządzeń mogących zakłócić spokój w pojeździe,

10)     przewożenie bagażu i zwierząt w sposób utrudniający podróż innym pasażerom,

11)     palenie tytoniu i e-papierosów,

12)     przebywanie w pojeździe na łyżworolkach lub z nałożonym plecakiem,

13)     wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu,

14)     wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,

15)     wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.

8.     Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób:

1)       zachowujących się agresywnie wobec innych podróżnych lub kierującego pojazdem,

2)       wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem,

3)       uciążliwych dla podróżnych,

4)       nie stosujących się do wezwań kierującego pojazdem i pracowników nadzoru ruchu,

5)       nietrzeźwych,

6)       mogących zabrudzić innych pasażerów.

9.     W przypadku awaryjnej zmiany trasy, obsługa pojazdu lub pracownicy nadzoru ruchu obowiązani są do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt

1.     Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, nie utrudniał przejścia, nie zasłaniał widoczności obsłudze pojazdu, nie stwarzał możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub narażał ich na niewygodę.

2.     Przewóz psów jest dozwolony (z wyłączeniem miejsc do siedzenia) pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec (za wyjątkiem małych psów trzymanych na rękach).

3.     Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzętami należy do podróżnego.

4.     Za wyłączone z przewozu uważa się:

1)       rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd,

2)       przedmioty cuchnące, łatwopalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały niebezpieczne,

3)       przedmioty wywołujące uczucie odrazy,

4)       zwierzęta mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku,

5)       nabitą broń.

5. Przewóz rowerów w środkach lokalnego transportu zbiorowego może odbywać się, jeśli nie utrudnia to przejścia i nie naraża na szkodę innych pasażerów i ich mienia.

Opłaty.

1.     Po wejściu do pojazdu pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego powinien niezwłocznie skasować (zarejestrować) bilet jednorazowy (tradycyjny lub elektroniczny) zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w taryfie.

2.   W przypadku braku biletu przy wsiadaniu pasażer obowiązany jest niezwłocznie nabyć bilet w pojeździe i skasować go (zarejestrować)..

3.   Pasażer ma obowiązek posiadania przez cały czas podróży i okazywania na żądanie kontroli biletowej:

1)       ważnego biletu,

2)       potwierdzenia posiadania prawa do ulgowego przejazdu wymaganego odrębnymi przepisami,

3)       dokumentu tożsamości, jeżeli dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego nie posiada zdjęcia.

4.   Nie uprawnia do przejazdu:

1)       bilet zniszczony uniemożliwiający określenie jego ważności,

2)       bilet w jakikolwiek sposób poprawiany,

3)       bilet niezgodny z obowiązującym cennikiem,

4)       bilet jednorazowy, 10 – przejazdowy lub jednokrotnego kasowania nieskasowany (niezarejestrowany) lub    skasowany (zarejestrowany) po ogłoszeniu kontroli biletów,

5)       bilet zakupiony u innego organizatora lub przewoźnika,

6)       bilet skasowany otrzymany przy wsiadaniu od wysiadającego pasażera.

Kontrole biletów

1.     Do przeprowadzania kontroli biletów upoważnione są osoby przedstawiające legitymację służbową kontrolera firmy świadczącej usługi na rzecz ZDZiT w Olsztynie oraz inne osoby na podstawie legitymacji wystawionej przez ZDZiT
w Olsztynie.

2. Pasażer ma obowiązek uiścić opłatę wynikającą z taryfy oraz opłatę dodatkową w przypadku stwierdzenia przez kontrolerów biletów:

1)       braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu),

2)       braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,

3)    zabrania ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do    przewozu na warunkach szczególnych - bez zachowania tych warunków,

4)       spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu.

3. Osoba kontrolująca bilety ma prawo:

1)       w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,

2)       w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

3)       w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

4. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.

5. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.

6. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu nie pozostał w miejscu kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę kontrolującą do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.

7. Pasażer stosujący przemoc wobec osoby kontrolującej, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający jej godności osobistej podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

8. Pasażer, z którego winy nastąpiła przerwa w realizacji rozkładu jazdy ponosi odpowiedzialność za wyrządzone z tego tytułu szkody.

Postanowienia końcowe

1. Odwołania w formie pisemnej w sprawie nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje firma kontrolująca bilety.

2. Przy odwołaniu od nałożonej opłaty dodatkowej należy okazać zakwestionowany bilet oraz pozostałe dokumenty potrzebne do weryfikacji odwołania.

3.   Nie przysługuje odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadku nie posiadania przy sobie biletu na okaziciela lub jej uregulowaniu bezpośrednio u kontrolera.

4. Wszelkie zażalenia na pracę firmy kontrolującej bilety oraz odwołania od decyzji firmy kontrolującej w sprawach biletowych rozpatruje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

5. Skargi i wnioski oraz reklamacje w sprawach związanych z realizacją przewozów przez przewoźnika rozpatruje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

 

 

 

 

 

                                                                    Podstawa prawna: Uchwała Nr LVI/894/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 lipca 2014 r.

 


 

Poprawiony: poniedziałek, 19 czerwca 2017 06:57