Niedziela, 23 lipca 2017 Imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start strefa parkowania opłata dodatkowa
opłata dodatkowa Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 czerwca 2013 17:59

Opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Pracownik upoważniony do przeprowadzania czynnności kontrolnych, po stwierdzeniu  braku opłaty w pojeździe zaparkowanym w SPP/braku ważnej opłaty, dokumentuje ten fakt wystawiając wezwanie - raport do wniesienia opłaty dodatkowej i pozostawia dokument za wycieraczką pojazdu.

 

Wysokość opłaty dodatkowej w Olsztynie wynosi:

30,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty  zdarzenia

50,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty po upływie 7 dni od daty zdarzenia

 

Nie uiszczenie opłaty dodatkowej w terminie 14 dni skutkuje wystawieniem i skierowaniem do właściciela pojazdu na podstawie danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy).

 

Opłatę dodatkową można wnieść w Kasie Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ul. Knosały 3/5 bud B (parter), czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,  tel. 89 544 31 44; lub na konto Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie :

Bank Handlowy O/Olsztyn   43 1030 1218 0000 0000 9049 8002

 

 

Prawne aspekty opłaty dodatkowej

 

R E K L A M A C J E

 

W przypadku, gdy użytkownik drogi poddaje w wątpliwość wystawione przez kontrolera wezwanie - raport do wniesienia opłaty dodatkowej, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.

 

Podstawa reklamacji

 

Opłata dodatkowa może zostać anulowana w przypadku, kiedy została nałożona w sposób nieprawidłowy (błędy formalne) lub też, jeśli zostanie załączony/okazany dokument potwierdzający uiszczenie opłaty w momencie otrzymania wezwania – raportu (abonament na wskazany nr rejestracyjny pojazdu, oryginał  biletu parkingowego).

 

WAŻNE

W przypadku braku posiadanego ważnego w momencie przeprowadzenia kontroli dowodu wniesienia opłaty, Biuro Strefy Płatnego Parkowania ZDZiT  rozpatruje reklamacje złożone wyłącznie na piśmie.

 

Na okres rozpatrywania reklamacji  bieg terminu 7 - dniowego nie ulega  zawieszeniu.

 

W celu poprawnego złożenia reklamacji dotyczącej opłaty dodatkowej należy w pisemnym oświadczeniu uwzględnić numer opłaty dodatkowej, bilet parkingowy, pełne dane użytkownika pojazdu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres, e-mail) i inne możliwe dokumenty związane ze sprawą. Dla wygody, możliwe jest skorzystanie z gotowego formularza.

 

Druk Reklamacji

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania skieruje swoją odpowiedź na podany adres lub adres e-mail w przeciągu 30 dni od złożenia wniosku reklamacyjnego.

 

 

 

Poprawiony: piątek, 13 marca 2015 13:15