ulgi i przywileje na terenie Olsztyna oraz gminy Stawiguda (linia 129)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Wykaz zwolnień i ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Olsztyna oraz Gminy Stawiguda (linia 129) organizowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. 

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest również Olsztyńska Karta Miejska.

Kategorie ulg w zakładce: rodzaje ulg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Ustawowe bezpłatne przejazdy lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie Gminy Stawiguda przysługują niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1

Posłowie

Legitymacja poselska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 910)

2

Senatorowie

Legitymacja senatorska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 662)

3

Inwalidzi wojenni 

Książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

4

Inwalidzi wojskowi 

Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

5

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu całkowicie niezdolnemu do pracy i niezdolnemu do samodzielnej egzystencji

Dokument inwalidy wojennego lub wojskowego wymienionych w pkt 3 i 4

6

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153)

7

Przewodnik (w wieku powyżej 13 lat) osoby niewidomej towarzyszący w podróży

Dokument osoby niepełnosprawnej wymienionej w pkt 6

8

Dzieci i młodzież niepełnosprawna, niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Legitymacja wydana przez przedszkole, szkołę specjalną, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)               

9

Opiekunowie dzieci i młodzieży wymienionej w pkt 8 z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola specjalnego lub szkoły i z powrotem

Podczas przejazdu niepełnosprawnym legitymacja, o której mowa w pkt 8 - lubpodczas przejazdu bez dziecka (powrót po dowiezieniu do szkoły lub przejazd do szkoły w celu odbioru ucznia) imienne zaświadczenie wydane przedszkole, szkołę lub ośrodek – rewalidacyjno – wychowawczy.

10

Dzieci w wieku do 4 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka

11

Funkcjonariusze Straży Granicznej

Umundurowani – w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowania osób zatrzymanych, wykonywania czynności związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

12

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie legitymacji służbowej – w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947)

13

Funkcjonariusze Policji

Umundurowani - w czasie konwojowania osób zatrzymanych, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.

14

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej

Podczas wykonywania czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w środkach transportu zbiorowego.

 

2) 98% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach miastach oraz na terenie Gminy Stawiguda przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1

Radni Rady Miasta Olsztyna

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji radnego

2

Przewodniczący, zastępcy, sekretarze lub skarbnicy rad osiedli Olsztyna

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji Biura Rady Miasta Olsztyna

3

Osoby posiadające Honorowe Obywatelstwo Olsztyna

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna

4

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I grupy

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu:                                               - stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności

lub

- stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie)

lub                                                                                                                            orzeczenia stwierdzające inwalidztwo I grupy                                                                        

5

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencji

Olsztyńska Karta Miejska opiekuna wydana niepełnosprawnemu wymienionemu w pkt 4

6

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie:

- legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)

lub

- dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, legitymacja dziecka          niepełnosprawnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) 

- dla studentów i słuchaczy kolegiów orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2015 r. poz.1110)

lub                                                                                                                            imiennego zaświadczenia wydanego przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

7

Opiekun dziecka z niepełnosprawnością, nieuczęszczającego do szkoły specjalnej

Olsztyńska Karta Miejska ważna z imiennym zaświadczeniem opiekuna wydanym przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

8

Osoby z naruszoną sprawnością narządów ruchu lub wzroku

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego: 

- całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu ruchu lub wzroku  
lub                                                                                                                        umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu ruchu lub wzroku (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie)  
lub

-inwalidztwo II grupy

9

Osoby, które ukończyły 70 lat

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu tożsamości

10

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia

Olsztyńska  Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”  I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi

11

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej

Olsztyńska Karta Miejska wydana na wniosek Centrum Integracji Społecznej

12

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie zaświadczenia MOPS w Olsztynie.

13

Pracownicy i członkowie rodzin pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci pracowników do czasu odbywania nauki)

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.

14

Osoby z naruszoną sprawnością narządów słuchu

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego:

-całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu słuchu
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu słuchu (wzór t.j. Dz.U. z 2015 r. 1110 lub orzeczenie)
lub

-inwalidztwo II grupy.

15

Funkcjonariusze Straży Miejskiej

Umundurowani – za okazaniem Olsztyńskiej Karty Miejskiej wydanej na podstawie ważnej legitymacji służbowej.

3) 50% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie Gminy Stawiguda przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1

Kombatanci i inne osoby uprawnione

Zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.)

lub legitymacja kombatancka                           

2

Weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203)

3

Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693)

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

4

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

5

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

6

Studenci wyższych uczelni polskich lub słuchacze kolegium

legitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2016 r. poz. 1554)

lub legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910)

7

Dzieci powyżej 4 do 7 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska

8

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia

Legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)

9

Uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24 roku życia

Międzynarodowa legitymacja szkolna ISIC lub w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia legitymacja szkoły zagranicznej wraz z jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

10

Studenci zagranicznych wyższych uczelni

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC

11

Emeryci

Legitymacja emeryta wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP lub decyzja w sprawach świadczeń emerytalnych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RP

12

Osoby niepełnosprawne nie wymienione w wykazie uprawnionych do przejazdów bezpłatnych

Legitymacja rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)

lub

-decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP stanowiąca podstawę do wydania legitymacji rencisty

lub

-legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór  Dz.U. z 2015 r. poz. 1110)

13

Osoby pobierające zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej

Decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

14

Duże rodziny mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 25 roku życia.

Karta dużej rodziny wydana przez Urząd Miasta Olsztyna

15

Doktoranci

Legitymacja doktoranta (wzór Dz.U. z 2017 r. poz. 1696)

 

4) Korzystanie z ulgi określonej w punkcie 2) wymaga posiadania biletu objętego ulgą 98% zapisanego na Olsztyńskiej Karty Miejskiej.

5) Nie spełnienie warunku określonego w punkcie 4 uprawnia osoby wymienione w punkcie 2) do korzystania z biletów objętych ulgą 50 %.

6) Dokumenty bez zdjęcia uprawniające do ulg są ważne tylko z dokumentem tożsamości.

 

Podstawa prawna: