ulgi i przywileje na terenie gminy Dywity

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Wykaz zwolnień i ulg w przejazdach komunikacji miejskiej organizowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu na terenie gminy Dywity.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Przejazdy bezpłatne:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1

Posłowie

Legitymacja poselska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 910)

2

Senatorowie

Legitymacja senatorska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 662)

3

Inwalidzi wojenni 

Książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

4

Inwalidzi wojskowi 

Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

5

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu całkowicie niezdolnemu do pracy i niezdolnemu do samodzielnej egzystencji

Dokument inwalidy wojennego lub wojskowego wymienionych w pkt 3 i 4

6

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153)

7

Przewodnik (w wieku powyżej 13 lat) osoby niewidomej towarzyszący w podróży

Dokument osoby niepełnosprawnej wymienionej w pkt 6

8

Dzieci i młodzież niepełnosprawna, niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Legitymacja wydana przez przedszkole, szkołę specjalną, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)               

9

Opiekunowie dzieci i młodzieży wymienionej w pkt 8 z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola specjalnego lub szkoły i z powrotem

Podczas przejazdu niepełnosprawnym legitymacja, o której mowa w pkt 8 - lubpodczas przejazdu bez dziecka (powrót po dowiezieniu do szkoły lub przejazd do szkoły w celu odbioru ucznia) imienne zaświadczenie wydane przedszkole, szkołę lub ośrodek – rewalidacyjno – wychowawczy.

10

Dzieci w wieku do 4 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka

11

Funkcjonariusze Straży Granicznej

Umundurowani – w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowania osób zatrzymanych, wykonywania czynności związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

12

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie legitymacji służbowej – w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947)

13

Funkcjonariusze Policji

Umundurowani - w czasie konwojowania osób zatrzymanych, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.

14

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej

Podczas wykonywania czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w środkach transportu zbiorowego.

2) 98% ulga w przejazdach:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1

Osoby, które ukończyły 70 lat

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu tożsamości

2

Osoby niewidome i niedowidzące

Jeden z następujących dokumentów:

dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy

dokument stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności

(wzór t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm., wzór t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60 lub  orzeczenie), dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy,
legitymacja Polskiego Związku Niewidomych dokument wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153                                                                          

3

Przewodnik (w wieku powyżej 13 lat) osoby niewidomej i niedowidzącej

dokument osoby niepełnosprawnej 

4

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie:

legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170) - lub

dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, legitymacja dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) - lub

imiennego zaświadczenia wydanego przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

5

Opiekun dziecka z niepełnosprawnością, nieuczęszczającego do szkoły specjalnej

Olsztyńska Karta Miejska ważna z imiennym zaświadczeniem opiekuna wydanym przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

3) 50% ulga w przejazdach:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1

Kombatanci i inne osoby uprawnione

Zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) - lub  legitymacja kombatancka                           

2

Studenci wyższych uczelni polskich lub słuchacze kolegium

legitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2016 r. poz. 1554)   lub                                                                 

legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910)

3

Dzieci powyżej 4 do 7 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska

4

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

do ukończenia 24 roku życia

Legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)

5

Uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24 roku życia

Międzynarodowa legitymacja szkolna ISIC   -  lub

 w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia legitymacja szkoły zagranicznej wraz z jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

6

Studenci zagranicznych wyższych uczelni

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC

7

Emeryci

Legitymacja emeryta wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP  -  lub                                                                  

decyzja w sprawach świadczeń emerytalnych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RP

8

Osoby niepełnosprawne nie wymienione w wykazie uprawnionych do przejazdów bezpłatnych

Legitymacja rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)                                     

lub                                                               

decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP stanowiąca podstawę do wydania legitymacji rencisty

3) Korzystanie z ulgi określonej w ust. 2 pkt 1) wymaga posiadania biletu objętego ulgą 98% zapisanego na Olsztyńskiej Karty Miejskiej.

4) Nie spełnienie warunku określonego w ust. 3 uprawnia osoby wymienione w ust.2 pkt 1) do korzystania z biletów objętych ulgą 50 %.

5) Dokumenty bez zdjęcia uprawniające do ulg są ważne tylko z dokumentem tożsamości.

Podstawa prawna: