kontrola biletów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 40

Umowa na przejazd zostaje zawarta z chwilą wejścia do pojazdu.

Po wejściu do pojazdu pasażer nie posiadający ważnego biletu okresowego lub uprawnienia do przejazdu bezpłatnego powinien niezwłocznie skasować bilet jednorazowy (tradycyjny lub telefoniczny) zgodnie z zasadami odpłatności określonymi w taryfie

Każdy pasażer powinien posiadać oddzielny bilet.

Pasażer ma obowiązek posiadać przez cały czas podróży i okazywać na żądanie kontroli biletowej: 

 • ważny bilet,
 • dokument uprawniający do korzystania z biletu ulgowego lub do przejazdu bezpłatnego (jeżeli taki mu przysługuje),
 • dokument tożsamości jeżeli dokument uprawniający do ulgi lub przejazdu bezpłatnego nie posiada zdjęcia.

 

 Wysokość  opłaty dodatkowej w  Olsztynie za przejazd bez  biletu wynosi:

-    50,00zł plus opłata za przejazd w przypadku uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty (decyduje data uznania rachunku bankowego ZDZiT),

 - 300,00zł plus opłata za przejazd w przypadku uiszczenia jej po upływie 7 dni od jej nałożenia. 

Kiedy pasażer może mieć problemy z kontrolą biletów? Wtedy kiedy okaże kontrolerowi:

 • bilet zniszczony,
 • bilet w jakikolwiek sposób poprawiany,
 • bilet niezgodny z obowiązującym cennikiem,
 • bilet jednorazowy, 10 – przejazdowy lub jednokrotnego kasowania nieskasowany lub skasowany po ogłoszeniu kontroli biletów,
 • kartę miejską imienną nie należącą do danego pasażera,
 • bilet zakupiony u innego organizatora lub przewoźnika,
 • bilet otrzymany przy wsiadaniu od wysiadającego pasażera.

Do przeprowadzenia kontroli biletów upoważnione są osoby przedstawiające legitymację służbową kontrolera wystawioną przez ZDZiT w Olsztynie.

Osoba kontrolująca bilety ma prawo:

 • w razie odmowy zapłacenia należności – żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,
 • w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu – ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami, prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
 • w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji,  z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

Do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, pod rygorem kary grzywny.

Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, podlega karze grzywny.

Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu nie pozostał w miejscu kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę kontrolującą do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, podlega karze grzywny.

Pasażer stosujący przemoc wobec osoby kontrolującej, utrudniający przeprowadzenie kontroli, ubliżający jej godności osobistej podlega odpowiedzialności wynikającej z odpowiednich przepisów prawa.

Kiedy są podstawy do składania reklamacji? Kiedy osoba:

 • która w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
 • posiadająca bilet okresowy imienny, która w czasie kontroli nie okazała biletu i na którą nałożono opłatę dodatkową,
 • okaże w terminie 7 dni od dnia przewozu w siedzibie jednostki kontrolującej odpowiednio właściwy dokument potwierdzający uprawnienia lub właściwy bilet okresowy zakupiony przed dniem kontroli, po uiszczeniu opłaty za przejazd oraz opłaty manipulacyjnej.

Od 01.11.2019 r. kontrolę biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w Olsztynie prowadzi  Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu, ul. Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn. Wobec powyższego wszelkie odwołania od opłat dodatkowych prosimy składać do Biura Obsługi Klienta w Olsztynie ul. Knosały 3/5 B. Biuro czynne: od poniedziałku do piątki w godz. 7.00-15.00. Ponadto brakujący podczas kontroli biletów dokument uprawniający do ulgi lub brakującą OKM, należy okazać w Biurze przy ul. Dąbrowszczaków 33 w Olsztynie, Biuro czynne: od poniedziałku do piątki w godz. 8.00-14.00. Telefon 89 534-04-94.

Od dnia 01.11.2019 r. wpłaty z tytułu opłat dodatkowych należy wpłacać na konto ZDZiT numer 24 1020 3541 0000 5702 0325 3465 ze wskazaniem czego wpłata dotyczy. Uwaga! Po upywie 7 dni opłata z tytułu jazdy bez biletu wzrasta do 300 zł + opłata za przejazd, (7 dni liczone od dnia następnego po wystawieniu wezwania, a w przypadku kiedy  7 dzień przypada na sobotę lub ustawowy dzień wolny od pracy, następującego dnia po nim, decyduje data wpływu na konto ZDZiT).