bilet dużej rodziny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 40

 

ZASADY WYDAWANIA BILETÓW MIESIĘCZNYCH DUŻEJ RODZINY

 

1. BMDR przysługują rodzinom wielodzietnym zamieszkałym w Olsztynie, mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 25 roku życia. Ulga nie obejmuje dzieci w wieku do lat 25 będących na własnym utrzymaniu (pracujących).

2. BMDR wydawane są na miesiąc kalendarzowy.

3. Wydanie BMDR może nastąpić na podstawie wypełnionego wniosku oraz:

 1. dokumentów indywidualnych członków dużej rodziny lub
 2. olsztyńskiej karty dużej rodziny lub
 3. zaświadczenia z MOPS w Olsztynie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt a) do wniosku należy załączyć:

 1. podpisane zdjęcia,
 2. kopie dowodów tożsamości w przypadku rodziców (opiekunów prawnych),
 3. kopie legitymacji szkolnych w przypadku dzieci w wieku szkolnym,
 4. dla uczniów powyżej 18 roku życia kopie aktualnych legitymacji szkolnych lub studenckich wraz z zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie nauki na studiach stacjonarnych,
 5. kopii aktów urodzenia w przypadku dzieci nie posiadających legitymacji szkolnych, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek dziecka,
 6. w przypadku braku zameldowania potwierdzenie zamieszkiwania w Olsztynie,
 7. w przypadku braku wspólnego zameldowania lub różnych nazwisk członków rodziny odpis lub kopię aktu małżeństwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem,
 8. w przypadku rodzin zastępczych kopię postanowienia sądu lub umowy z Prezydentem Olsztyna o  ustanowieniu rodziny zastępczej,
 9. w przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie MOPS lub rodzinnego domu dziecka.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt b) do wniosku należy załączyć:

 1. podpisane zdjęcia,
 2. dla osób powyżej 7 roku życia kserokopie Karty Dużej Rodziny,
 3. dla dzieci do 7 lat, którym nie są wydawane Olsztyńskie karty dużej rodziny, kserokopie aktu urodzenia, dowodu osobistego, paszportu, książeczki zdrowia lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek dziecka,
 4. dla uczniów powyżej 18 roku życia (o ile nie posiadają ważnej Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny) aktualną legitymację szkolną lub studencką z zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie nauki na studiach stacjonarnych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt c) do wniosku należy dołączyć:

 1. podpisane zdjęcia,
 2. zaświadczenie z MOPS w Olsztynie potwierdzające status dużej rodziny.

7. Jeżeli BMDR został wydany na podstawie:

 1. dokumentów indywidualnych, BMDR są wydawane do czasu, gdy jedno z dzieci przekroczy 18 rok życia. Dalsze korzystanie z BMDR wymaga aktualizacji dokumentów.
 2. Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny, BMDR są wydawane w okresie do pełnego miesiąca ważności karty,
 3. poświadczenia statusu dużej rodziny przez MOPS w Olsztynie, BMDR wydawane są przez okres jednego roku.

8. Opłata za wydanie BMDR następuje z chwilą odbioru BMDR w POK wskazanym we wniosku. 

 

Podczas składania wniosku trzeba pokazać oryginały wymienionych dokumentów. 

 

Wniosek o wydanie biletu dużej rodziny rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami.