kiedy bilet jest ważny?

Za bilet ważny uważa się:

  1. bilet jednorazowy – skasowany zgodnie z cennikiem, niezwłocznie po wejściu do pojazdu,
  2. bilet wieloprzejazdowy (10 przejazdów) na okaziciela – skasowany odcinek niezwłocznie po wejściu do pojazdu,
  3. bilet okresowy jednokrotnego kasowania (wieloprzejazdowy) skasowany na okaziciela zgodny z cennikiem i okresem ważności niezwłocznie po wejściu do pojazdu, z tym, że:
    • bilet dobowy jest ważny przez 24 godziny od momentu jego skasowania,
    • bilet 3-dobowy jest ważny przez 3 doby od momentu jego skasowania,
    • dla pozostałych biletów okresowych wieloprzejazdowych - data skasowania jest pierwszym dniem ważności,
  4. bilet miesięczny i 30 - dniowy zgodny z cennikiem i okresem ważności.