regulamin SPP

 

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie określa m.in. zasady funkcjonowania strefy, sposób uiszczania opłat za postój oraz konsekwencje, jakie niesie za sobą nieopłacenie postoju. Regulamin stanowi  załącznik do uchwały nr XLIV/853/18  Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy  płatnego parkowania w Olsztynie, zasad  jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich  pobierania, ze zm. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2018 r., poz. 924). Treść regulaminu dostępna poniżej:

Regulamin Strefy Płatnego Parkowania

 

 

               REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLSZTYNIE


§ 1. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania, zwany dalej Regulaminem, określa obowiązujące zasady przy parkowaniu pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie oraz sposób pobierania opłat.
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oraz skróty oznaczają :
1) ZDZiT - Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
2) SPP - Strefa Płatnego Parkowania w Olsztynie.
3) BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania.
4) kontroler SPP - pracownik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, upoważniony do dokonywania czynności o których mowa w § 16 Regulaminu SPP.
5) bilet parkingowy - wydruk z parkomatu, stanowiący dowód wniesienia jednorazowej opłaty za parkowanie w SPP.
6) płatności mobilne - usługa pozwalająca uiszczać opłatę za postój pojazdu w SPP za pomocą telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych stosowanych w SPP.
7) OKM - Olsztyńska Karta Miejska - karta umożliwiająca zakup biletu parkingowego w parkomacie.
8) karta abonamentowa - dokument potwierdzający wniesienie opłaty abonamentowej uprawniający do parkowania w SPP bez wniesienia opłaty jednorazowej.
9) abonament mieszkańca - wydawany zgodnie z posiadanym meldunkiem mieszkańcowi SPP, na wyodrębniony sektor w obszarze SPP.
10) KPK- karta parkingowa kombatanta - wydawana jest dla osób urodzonych przed dniem 01.01.1931 r. posiadających uprawnienia kombatanckie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej. KPK ważna jest w okresie 1 roku od dnia jej wydania.
11) KPON - karta parkingowa osoby niepełnosprawnej - dokument wydany osobie niepełnosprawnej, na podstawie art.8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t..j
Dz.U. z 2017 r. poz.1260 ze zm).
12) identyfikator - dokument potwierdzający dokonanie opłaty zryczałtowanej za zastrzeżone miejsce postojowe w SPP.
13) podstrefa cenowa C - wydzielona część SPP, oznaczona kolorem czerwonym.
14) podstrefa cenowa Z - wydzielona część SPP, oznaczona kolorem żółtym.
15) podstrefa cenowa T - wydzielona część SPP, oznaczona kolorem zielonym.
16)  parkomat - urządzenie wydające bilety parkingowe za opłatą wniesioną przy użyciu monet obiegowych lub Olsztyńskiej Karty Miejskiej.
17) wezwanie - raport - dokument wystawiony przez Kontrolera SPP, wzywający do wniesienia opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój w SPP.
18) opłata dodatkowa - opłata nakładana z tytułu nie wniesienia opłaty za postój w SPP.
19) IPM - Identyfikator Płatności Mobilnych - informacja o uiszczaniu opłaty za postój w SPP poprzez dokonanie płatności mobilnej, umieszczona za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób widoczny dla kontrolera SPP.

Rozdział 1. Przepisy Ogólne

§ 3. 1. Wjazd do obszaru SPP oznakowany jest znakiem D-44 „strefa płatnego parkowania", a wyjazd D-45 „koniec strefy płatnego parkowania".
2. Postój pojazdu w strefie płatnego parkowania - unieruchomienie pojazdu trwające dłużej niż jedną minutę nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego w miejscach przystosowanych do postoju pojazdów na drogach publicznych i parkingach płatnych niestrzeżonych w pasach drogowych w granicach określonych znakami D-44 i D-45.
3. Obszar SPP określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 4. 1. Za postój pojazdów w SPP pobiera się opłaty w wysokości określonej w Załączniku nr 3 do uchwały.
2. Opłaty, o których mowa w ust.1, obowiązują w dni robocze, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. imprezy masowe, roboty drogowe, długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne, itp.) upoważnia się Prezydenta Olsztyna do czasowego wyłączenia funkcjonowania płatnych miejsc postojowych na całym obszarze lub części strefy płatnego parkowania, po uprzednim wydaniu przez Prezydenta stosownego Zarządzenia w tej sprawie i podaniu go do publicznej wiadomości.
§ 5. Od opłat, o których mowa w § 4 zwolnione są pojazdy, o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz w art. 13 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2222, ze zm.).
§ 6. Ustala się zerową stawkę opłat za postój w SPP dla :
1) oznakowanych pojazdów: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego i wodno-kanalizacyjnego, pogotowie MPK, Straży Miejskiej, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podczas wykonywania obowiązków służbowych.
2) Pojazdów jednośladowych oraz trójkołowców.
3) Pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub przewożących osoby niepełnosprawne, pod warunkiem umieszczenia KPON za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności karty.
4) Pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach.
5) Osób posiadających ważną KPK.
6) Jednostek działających w ramach pomocy humanitarno-medycznej, posiadających abonament ze stawką zerową.

Rozdział 2. Sposób pobierania opłat w SPP

§ 7. 1. Obowiązkiem kierowcy pojazdu samochodowego parkującego w SPP jest wniesienie opłaty za postój, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.
2. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 1 powoduje nałożenie opłaty dodatkowej. § 8. 1. W SPP stosuje się następujące sposoby wnoszenia opłat za postój:
a) jednorazowe - uiszczane poprzez wykupienie biletu parkingowego w parkomacie lub przez dokonanie płatności mobilnej obowiązującej w SPP. Opłatę za postój pojazdu wnosi się z góry za deklarowany czas postoju. Minimalny opłacony czas parkowania w SPP wynosi 30 minut;
b) abonamentowe - uiszczone poprzez wykupienie karty abonamentowej;
c) opłata zryczałtowana za zastrzeżone miejsce postojowe (koperta).
2. Karty abonamentowe, abonamenty mieszkańca, Karty Parkingowe Kombatanta oraz Identyfikatory na zastrzeżone miejsce postojowe są wydawane wyłącznie w BSPP.
§ 9. 1. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje poprzez:
a) użycie monet o nominale 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł,
b) użycie OKM.
Opłacenie czasu postoju następuje proporcjonalnie do wartości użytych monet i/lub wartości impulsów z OKM.
2. Wniesienie opłaty przy użyciu parkomatu upoważnia do postoju pojazdu w czasie określonym na bilecie. Za opłacony, a nie wykorzystany czas postoju wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
3. Parkomat nie wydaje reszty. Nadwyżka przeliczana jest na dodatkowe minuty postoju.
4. W ramach wniesionej opłaty za postój pojazdu można zmieniać miejsce postoju w SPP z uwzględnieniem kryteriów:
a) bilet wykupiony w podstrefie cenowej C jest ważny w podstrefach: C, Z i T;
b) bilet wykupiony w podstrefie cenowej Z jest ważny w podstrefach: Z i T;
c) bilet wykupiony w podstrefie cenowej T jest ważny wyłącznie w podstrefie T.
5. Awaria lub uszkodzenie parkomatu nie zwalnia z uiszczenia opłaty za postój w SPP. W takich przypadkach należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w najbliższym parkomacie.
6. Korzystający z SPP, opłacający postój za pomocą płatności mobilnych , jest obowiązany do oznakowania pojazdu IPM. W przypadku awarii usługi płatności mobilnej należy dokonać opłaty za postój w parkomacie.
§ 10. 1. W SPP obowiązują trzy rodzaje kart abonamentowych :
a) abonament mieszkańca SPP,
b) karta abonamentowa dla pozostałych użytkowników,
c) abonament preferencyjny.
2. Abonament mieszkańca SPP sprzedaje się po przedłożeniu przez użytkownika SPP dowodu rejestracyjnego z wpisem, że jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego oraz dowodu osobistego (lub innego dokumentu), potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały lub czasowy pod adresem znajdującym się w obszarze SPP. W przypadku osób legitymujących się dowodem osobistym nie zawierającym wskazanego adresu zameldowania, abonament mieszkańca sprzedaje się po uprzednim potwierdzeniu adresu zameldowania zainteresowanego przez upoważnionego pracownika ZDZiT w systemie informatycznym - ewidencji ludności dla miasta Olsztyna. Warunek powyższy dotyczy wyłącznie właścicieli pojazdów samochodowych o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t. Jako właściciela pojazdu przyjmuje się również osobę będącą użytkownikiem pojazdu samochodowego na podstawie zawartej z bankiem umowy leasingu, umowy sprzedaży ratalnej oraz na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy użyczenia pojazdu. Abonament mieszkańca ważny jest rok od daty nabycia, z zastrzeżeniem abonamentów wydanych dla osoby zameldowanej tymczasowo. Wówczas abonament mieszkańca ważny jest w okresie wskazanym w zaświadczeniu o meldunku tymczasowym. W przypadku przedłożenia przez użytkownika SPP dowodu potwierdzającego meldunki (stały i tymczasowy) pod adresami znajdującymi się w różnych sektorach, abonament mieszkańca zostanie wydany tylko na jeden sektor, wskazany przez pobierającego abonament. Abonament mieszkańca w sektorze innym niż wskazany jest nieważny, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na czas wprowadzenia  zmiany organizacji ruchu na obszarze Starego Miasta, dopuszcza się możliwość pojazdów z wyłożonym, ważnym abonamentem mieszkańca wydanym na sektor A1 na parkingu przy ul. Warszawskiej, mieszczącym się w sektorze mieszkańca B1.
4. Kartę abonamentową dla pozostałych użytkowników SPP sprzedaje się na jeden numer rejestracyjny. Dopuszcza się sprzedaż abonamentu bez numeru rejestracyjnego (na okaziciela), z wyłączeniem abonamentów, o których mowa w ust. 5, na pisemną prośbę wnioskodawcy, za zgodą kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania lub dyrektora ZDZiT. Zasada ta nie dotyczy abonamentów wydawanych na pojazdy, co do których uzyskanie informacji podlega ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228, ze zm.).
5. Abonamenty preferencyjne przyznawane są jednostkom użyteczności publicznej z siedzibą w Olsztynie, na pojazdy służbowe (zgodnie z wpisem w dowodzie rejestracyjnym), na pisemny wniosek kierownika danej jednostki. Uprawnienia do wykupienia abonamentu preferencyjnego posiadają: Urząd Miasta, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Olsztyński Zakład Komunalny, Zakłady Budynków Komunalnych, Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, teatry, galerie, stacje sanitarno - epidemiologiczne, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, placówki naukowe, kuratorium oświaty, państwowe uczelnie, szkoły, przedszkola, Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa, Urząd Kontroli Skarbowej, Najwyższa Izba Kontroli, Muzeum Warmii i Mazur, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Urząd Powiatowy, Urzędy Pracy, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Archiwum Państwowe, Państwowa Inspekcja Pracy, Regionalna Izba Obrachunkowa, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, sądy, prokuratura, przychodnie, szpitale, Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Spółka z o.o., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowa Służba Drogowa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 11. 1. Sprzedaży i wydawania identyfikatorów uprawniających do postoju w zastrzeżonym miejscu postojowym - „kopercie" dokonuje Biuro Strefy Płatnego Parkowania.
Identyfikator wydawany jest na podstawie pisemnego wniosku zaopiniowanego pozytywnie przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i po uzyskaniu zgody dyrektora ZDZiT, na miejsce postojowe o wymiarach minimalnych dla pojazdów osobowych.
Opłata za zastrzeżone miejsce postojowe uiszczana jest z góry, najpóźniej do 2 dnia roboczego za dany miesiąc.
§ 12. 1. Bilety parkingowe, karty abonamentowe, abonamenty mieszkańca, KPK, KPON, identyfikatory, muszą być umieszczone za przednia szybą wewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich treści i ważności, niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu w SPP.
§ 13. 1. Karty abonamentowe, abonamenty mieszkańca, KPK, KPON, upoważniają do postoju w SPP, lecz nie gwarantują miejsca postojowego.
2. W przypadku utraty lub kradzieży karty abonamentowej, abonamentu mieszkańca lub zbycia albo utraty pojazdu przed końcem ważności tych kart, kwota za niewykorzystany okres ich ważności nie podlega zwrotowi.

Rozdział 3. Postój bez wniesienia opłaty

§ 14. 1. Za postój w SPP, bez wniesienia opłaty, udokumentowany wezwaniem - raportem, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku uiszczenia opłaty w kasie BSPP lub przelewem na konto ZDZiT w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania - raportu 30,00 zł.
3. Nie uiszczone opłaty dodatkowe w terminie 14 dni od dnia zdarzenia podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Przez postój w SPP bez wniesienia opłaty rozumie się:
a) nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 2 Regulaminu,
b) postój ponad opłacony czas,
c) postój bez ważnego biletu parkingowego, płatności mobilnej, karty abonamentowej, abonamentu mieszkańca, KPK, KPON, identyfikatora,
d) parkowanie z abonamentem mieszkańca w innym sektorze niż wskazany na abonamencie, z zastrzeżeniem §10 ust. 3.

Rozdział 4. Kontrola czasu postoju pojazdów w SPP

§ 15. 1. Do kontroli wnoszenia opłat za postój pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie pracownicy - kontrolerzy Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.
2. Kontroler SPP ma obowiązek posiadać identyfikator imienny umieszczony w widocznym miejscu.

§ 16. Do obowiązków kontrolera SPP należy w szczególności:
1) Sprawdzenie prawidłowości wniesienia opłaty za postój w całej SPP.
2) Sprawdzenie ważności biletów parkingowych i płatności mobilnych.
3) Sprawdzenie ważności kart abonamentowych, abonamentów mieszkańca, KPON, KPK oraz identyfikatorów.
4) Wykonywanie zdjęć potwierdzających postój pojazdów bez wniesionej opłaty za postój w SPP oraz z nieczytelnym lub nieważnym dowodem wniesienia opłaty.
5) Wystawianie wezwań - raportów do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój, za postój ponad opłacony czas i umieszczanie ich za wycieraczką pojazdu lub wręczanie kierującemu w razie jego obecności, a w przypadku odmowy przyjęcia wezwania - raportu, sporządzanie adnotacji i przekazanie wezwania do BSPP.
6) Zgłaszanie usterek do firmy prowadzącej serwis parkomatów.
7) Kontrola stanu oznakowania SPP i zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
§ 17. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych, abonamentów mieszkańca, KPK oraz identyfikatorów.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Użytkownik SPP, który poddaje w wątpliwość zasadność wystawienia wezwania - raportu, może złożyć w BSPP pisemnie reklamację, wskazując przyczyny poddania w wątpliwość danych zawartych na wezwaniu, dołączając dowody wniesienia opłaty za postój.
2. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej za postój w SPP bez uiszczenia opłaty wnosi się do ZDZiT w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu wskazanego w § 14 ust.2.
3. Odpowiedzi na reklamacje są udzielane w trybie i na zasadach określonych w Dziale VIII Rozdział 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. W uzasadnionych przypadkach: potwierdzonej przez operatora systemu awarii parkomatów, okazania oryginału ważnego dowodu wniesienia opłaty w momencie postoju pojazdu (bilet, bilet serwisowy, płatność mobilna, abonament na wskazany numer rejestracyjny), rozpatrzenie wyjaśnienia może nastąpić ustnie u osób upoważnionych przez dyrektora ZDZiT. Upoważniony pracownik, zamieszcza wówczas adnotację na wezwaniu - raporcie wskazując podstawę jego anulowania.
5. Abonamenty bez wskazanego numeru rejestracyjnego - „na okaziciela", nie podlegają reklamacjom.
6. W przypadku nieuwzględnienia przyczyn braku wniesienia opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego, BSPP powiadamia pisemnie listem poleconym wnoszącego wyjaśnienie o wyniku rozpatrzenia sprawy i obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.