wskazówki dla poruszających się po lesie

  • Zabroniony jest ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem po lesie poza drogami publicznymi oraz drogami leśnymi oznakowanymi znakami drogowymi dopuszczającymi ruch po tych drogach,
  • Zabronione jest parkowanie pojazdów samochodowych w innych miejscach niż do tego wyznaczone,
  • Zabronione jest chwytanie, zabijanie i zbieranie zwierząt we wszystkich stadiach rozwojowych, zakłócanie ich rytmów życiowych przez hałasowanie, rzucanie kamieniami, dokarmianie itp.,
  • Zabronione jest wyprowadzanie psów bez uwięzi na teren Lasu Miejskiego w Olsztynie,
  • Przebywający w Lesie Miejskim mają obowiązek stosować się do poleceń odpowiednich pracowników (Straż Leśna, Straż Ochrony Przyrody, Straż Miejska),
  • W przypadku spotkania z dzikiem lub inną zwierzyną leśną, która nie płoszy się lub zachowuje się agresywnie w stosunku do człowieka, bądź też ze zwierzyną leśną przebywającą na osiedlach mieszkalnych, należy kontaktować się z dyżurnym miasta pod numerem telefonu 89 522 24 11.

Nieprzestrzeganie powyższych zakazów jest karane zgodnie z określonymi przepisami.