szczególne wykorzystanie dróg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 72

Zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny wymagane są, jeżeli zawody sportowe, rajdy, wyścigi i inne imprezy wymagają korzystania z drogi w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający wykorzystanie jej, w tym samym czasie, przez innych użytkowników.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

W związku z wejściem w życie zmiany Zarządzenia Nr 22 Prezydenta Olsztyna z dniem 3 czerwca 2020r. wydawaniem zezwoleń na przeprowadzenie imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny zajmuje się Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu – Urząd Miasta Olsztyna
(ul. Wyzwolenia 30, tel. 89 527 31 11 w. 255).

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
BIURO MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU w Olsztynie
ul. Wyzwolenia 30, pok. 111
10-106 Olsztyn

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Organizator imprezy

Uwagi:
Organizator imprezy starający się o uzyskanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny dla imprez odbywających się na drogach publicznych w części lub w całości w granicach administracyjnych miasta Olsztyna powinien złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami, co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy

Organem właściwym do wydawania zezwolenia jest organ zarządzający ruchem na drodze, której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do zarządzającego tymi drogami - Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:

 • opracowania projektu organizacji ruchu,
 • udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy,
 • przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Tryb odwoławczy:

Zgodnie z art. 127  Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna.

 

Podstawa prawna:

 • 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • Ustawa  z dnia  21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • Ustawa z dnia 14   czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r..

Organizator imprezy jest obowiązany:

 • 1) uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
 • 2) współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
 • a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
 • b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
 • c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
 • 3) sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:
 • a) listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
 • b) pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
 • c) rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania,
 • d) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • e) sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
 • f) oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
 • g) rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
 • h) organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
 • i) sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
 • 4) opracować regulamin oraz program imprezy;
 • 5) ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
 • 6) zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 3;
 • 7) uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
 • 7a) uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;
 • 8) powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 • 9) na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
 • 10) udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji lub innych podmiotów wymienionych w pkt 1, 2, 7 i 8, a także wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy, jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • 11) przekazywać do wiadomości publicznej informacje o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.”

 

do pobrania:

1. wniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie drogi w sposób szczególny

2. klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

3. zarzadzenie nr 22 - wykorzystanie szczególne dróg