reklama w pasie drogowym

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 93

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA:

 • LOKALIZACJĘ REKLAM W PASIE DROGOWYM
 • ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA REKLAM

Decyzje zezwalające na lokalizację reklam w pasie drogowym oraz na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. Opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane są zgodnie z uchwałą nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z  dnia 26 lutego  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz. 1430 ze zm.). Ponadto za wykorzystanie urządzeń technicznego wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego będących własnością Gminy Olsztyn (np. słupów oświetleniowych, barier ochronnych, ogrodzeń tj. siatek bezpieczeństwa, balustrad, drogowskazów bramowych itp.) jako nośników reklam pobiera się opłaty na podstawie Zarządzenia nr 445 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 21 listopada 2013 r. – na mocy podpisanej umowy dzierżawy.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam jest dwuetapowe, a w przypadku reklam istniejących i na wiatach przystankowych obowiązuje etap II.

 

ETAP I- uzyskanie zezwolenia na lokalizację reklam w pasie drogowym

 

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację reklam w pasie drogowym, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi - ZDZiT w Olsztynie.

 1. Druk wniosku można pobrać w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego ZDZiT (pok. 205) lub ze strony internetowej ZDZiT – adres: www.zdzit.olsztyn.eu
 2. We wniosku należy określić dane wnioskodawcy tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych lub nazwę i siedzibę firmy – w przypadku jednostek organizacyjnych, lokalizację oraz typ i ilość reklam, a także inne dane umożliwiające identyfikację składającego wniosek.
  Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 - kopia mapy zasadniczej (do nabycia w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej -  Urząd Wojewódzki pok. 239 bądź w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Olsztyna – Biuro Obsługi Klienta),
  • projekt reklamy (projekt szaty graficznej w kolorze, zwymiarowany schemat reklamy łącznie z konstrukcją i zamocowaniami),
  • pozytywna opinia koordynatora ds. estetyki miasta Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna
  • w przypadku reklam wolnostojących na samodzielnych, przeznaczonych specjalnie do tego celu konstrukcjach wymagane jest zaświadczenie o zgodności z obowiązującym planem miejscowym, bądź ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy,
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu jego odpisu, wypisu lub kopii (jeżeli do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy została upoważniona  inna osoba). Nr konta
 3. Ze względów estetycznych reklamy mocowane na słupach oświetleniowych muszą odpowiadać przyporządkowanym dla danej ulicy formie zgodnie z obowiązującym katalogiem typów reklam (dostępnym w siedzibie i na stronie internetowej ZDZiT w Olsztynie).
 4. Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym reklam powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej). Wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej . W przypadku posiadania kopii pełnomocnictwa należy uiścić dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł (za każdą stronę pełnomocnictwa) za urzędowe poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem, którego dokonuje ZDZiT w Olsztynie. Powyższe (opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł) nie dotyczy  przypadków, gdy kopia pełnomocnictwa została potwierdzona za zgodność  przez notariusza. Pełnomocnictwo (bądź kopię pełnomocnictwa) wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 5. Po uzyskaniu zezwolenia tj. decyzji administracyjnej zezwalającej na lokalizację reklamy w pasie drogowym, właściciel reklamy zobowiązany jest spełnić określone w niej warunki m.in. uzyskać decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską, uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna) – podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane bądź uzyskać inne niezbędne uzgodnienia.

 

ETAP II- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam

 

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam, które wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Decyzję zezwalającą wydaje się na wniosek strony (zajmującego pas drogowy) złożony przed planowanym zajęciem pasa drogowego do zarządcy drogi - ZDZiT w Olsztynie.

 1. Druk wniosku można pobrać w Wydziale ds. Zajęć Pasa Drogowego ZDZiT w Olsztynie (pok. 205) lub ze strony internetowej ZDZiT – adres: www.zdzit.olsztyn.eu.
 2. We wniosku należy określić dane wnioskodawcy (zajmującego pas drogowy) tj. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych lub nazwę i siedzibę firmy – w przypadku jednostek organizacyjnych, lokalizację, typ i ilość reklam, a także inne dane umożliwiające identyfikację składającego wniosek.
  Do wniosku należy załączyć w formie załączników:
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 (kopię mapy zasadniczej),
  • projekt reklamy (projekt szaty graficznej w kolorze, zwymiarowany schemat reklamy łącznie z konstrukcją i zamocowaniami oraz wyliczeniem jej powierzchni),
  • kopię pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia montażu reklamy oraz związanych z tym robót budowlanych przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej *),
  • kopię decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na terenie objętym ochroną konserwatorską *),
  • pełnomocnictwo wraz z dowodami uiszczenia opłat skarbowych. Nr konta
 3. W przypadku reklam istniejących, na które wygasła decyzja zezwalająca na ich umieszczenie w pasie drogowym, podmiot ubiegający się o ponowne zezwolenie (tzw. kontynuacja) uzyska w ZDZiT w Olsztynie informację w zakresie niezbędnych załączników do wniosku.
 4. W przypadku konstrukcji z powierzchnią reklamową umieszczoną z jednej strony tablicy, rewers tej tablicy musi być wykonany estetycznie w kolorze szarym RAL 7042.
 5. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji danego podmiotu (jednostki organizacyjnej bądź osoby fizycznej). Wnioskodawca może także działać przez pełnomocnika, przy czym pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (za wyjątkiem zwolnień przewidzianych w ustawie o opłacie skarbowej. W przypadku posiadania kopii pełnomocnictwa należy uiścić dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł (za każdą stronę pełnomocnictwa) za urzędowe poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem, którego dokonuje ZDZiT w Olsztynie. Powyższe (opłata skarbowa w wysokości 5,00 zł) nie dotyczy  przypadków, gdy kopia pełnomocnictwa została potwierdzona za zgodność  przez notariusza. Pełnomocnictwo (bądź kopię pełnomocnictwa) wraz z dowodami uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
 6. Po uzyskaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy, wydawanego w drodze decyzji administracyjnej, właściciel reklamy może przystąpić do jej montażu. Jeżeli montaż reklamy będzie wymagał przeprowadzenia robót budowlanych obejmując zajęcie dodatkowej powierzchni pasa drogowego, wówczas należy uzyskać zezwolenie, w drodze decyzji administracyjnej, na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym wydawanej przez ZDZiT w Olsztynie (pok. 207, tel. (89) 5443294).
 7. Właściciel reklamy zobowiązany jest zgłosić w ZDZiT w Olsztynie (telefonicznie lub pisemnie) reklamę do odbioru niezwłocznie po dokonaniu jej montażu.
 8. Właściciel reklamy zobowiązany jest do przestrzegania warunków umieszczenia reklam określonych w otrzymanej decyzji.
 9. W przypadku zajęcia pasa drogowego: 1) bez zezwolenia, 2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, 3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
 10. Właściciel reklamy umieszczonej bez zezwolenia lub reklamy pozostawionej w terenie po wygaśnięciu zezwolenia (bez kontynuacji zajęcia pasa drogowego) jest zobowiązany przywrócić teren pasa drogowego do stanu poprzedniego poprzez demontaż reklamy i uporządkowanie terenu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego obowiązku ZDZiT w Olsztynie jest zobowiązany podjąć działania w celu wyegzekwowania powyższego obowiązku poprzez wydanie decyzji o przywróceniu terenu pasa drogowego do stanu poprzedniego i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego poprzez wykonanie tego obowiązku zastępczo i na koszt właściciela reklamy.
 11. Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Zajęć Pasa Drogowego ZDZiT w Olsztynie - II piętro pok. 205.

 

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

_________________________________________________________________________________________________________________________

Objaśnienie:

*) załączniki wymagane przez ZDZiT w Olsztynie  określone w decyzji na lokalizację w pasie drogowym reklam (nie dotyczą wszystkich reklam).

 

Do pobrania:

Wniosek-etap I-zezwolenie na lokalizację reklam w pasie drogowym
Wniosek-etap II-zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam
Załącznik do wniosku-zestawienie lokalizacji reklam niewskazanych we wniosku
Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam
Minimalne odległości ustawienia reklam w pasie drogowym
Typy reklam - słupy oświetleniowe

Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji