prowadzenie robót

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 94

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

 

Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydawane są na podstawie przepisów art.40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). Szczegółowe zasady ich wydawania określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r.  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.), natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 156, poz.1942 z późn. zm.).

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. zatwierdzony, przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, projekt organizacji ruchu (co najmniej 2 egzemplarze), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 2. informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Zarządca drogi może zażądać dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów:

 1. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 2. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

W przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego działa przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

 • 17 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
 • 17 zł +5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem).

 Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

 1. bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr konta
 2. gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
 • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (art.28 kpa).

Uwaga!  Jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie prowadzenia robót wówczas nie wypełnia się pkt 8÷10. W przypadku, gdy prowadzenie robót związane jest z budową urządzeń infrastruktury technicznej, a podmiotem zajmującym pas drogowy jest właściciel budowanej infrastruktury technicznej (inwestor) lub jego pełnomocnik wniosek wypełnia się również w pkt 8÷10 dotyczących infrastruktury technicznej.  W przypadku składania wniosku przez wykonawcę tych robót (nie posiadającego pełnomocnictwa inwestora) wniosku nie wypełnia się w pkt 8÷10.

 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
Zgodnie z prawem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem) projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
1. plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi, której projekt dotyczy
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, zawierający lokalizację:
 • istniejących znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • projektowanych znaków drogowych i innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • szerokość zajęcia pasa drogowego
 • szerokość jaka pozostaje dla użytkowników drogi (pieszych i pojazdów)
 • program tymczasowej sygnalizacji świetlnej
3. opis techniczny, zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; opis zagrożeń lub utrudnień
4. zasady dokonywania zmian
5. termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu oraz przywrócenia starej
 
Plan sytuacyjny musi być CZYTELNY! Podkład mapowy nie może posiadać niepotrzebnych warstw, tj. poziomice, oznaczenia wysokościowe, przebieg nieistotnych dla projektu mediów. Tego typu informacje utrudniają poprawne odczytywanie projektu, co skutkować będzie jego nieuzgodnieniem.
Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia w 4 egzemplarzach, z których 2 egz. pozostawia się w ZDZiT w Olsztynie, a po 1 egz. otrzymują: Policja i podmiot składający projekt do zatwierdzenia.

 

Pobierz dokumenty:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót