prowadzenie robót

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 94

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT

 

Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydawane są na podstawie przepisów art.40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Szczegółowe zasady ich wydawania określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r.  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z  dnia 26 lutego  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz. 1430 ze zm.).

Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć:

 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 2. zatwierdzony, przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, projekt organizacji ruchu (co najmniej 2 egzemplarze), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 1. ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 2. informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 3. oświadczenie o:
 • posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
 • zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub
 • zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zarządca drogi może zażądać dołączenia do wniosku dodatkowych dokumentów:

 1. projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
 2. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

W przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego działa przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

 • 17 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
 • 17 zł +5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem).

 Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

 1. bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr konta
 2. gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
 • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Stroną postępowania może być wyłącznie ten czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie (art.28 kpa).

Uwaga!  Jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie prowadzenia robót wówczas nie wypełnia się pkt 8÷10. W przypadku, gdy prowadzenie robót związane jest z budową urządzeń infrastruktury technicznej, a podmiotem zajmującym pas drogowy jest właściciel budowanej infrastruktury technicznej (inwestor) lub jego pełnomocnik wniosek wypełnia się również w pkt 8÷10 dotyczących infrastruktury technicznej.  W przypadku składania wniosku przez wykonawcę tych robót (nie posiadającego pełnomocnictwa inwestora) wniosku nie wypełnia się w pkt 8÷10.

 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU - informacje dostepne są pod linkiem

Pobierz dokumenty:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji