obiekty budowlane

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  895 544 32 95

Dotyczy umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego(np. obiekty handlowe i usługowe, schody)

 

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane obiekt budowlany, to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwośc użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobów budowlanych. Do tych obiektów zalicza się m.in. kioski, pawilony handlowe lub usługowe, kabiny telefoniczne, schody, wiaty.

 

Decyzje zezwalające na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu ich umieszczenia wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych jest dwuetapowe.

 

ETAP I - uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowymobiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanych w pasie drogowym wydawane jest na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi - ZDZiT w Olsztynie. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 2. rodzaj obiektu budowlanego,
 3. miejsce lokalizacji obiektu budowlanego.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500/1:1 000 z zaznaczonym miejscem umieszczenia obiektu budowlanego wraz z jego wymiarami (2 egzemplarze), projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500/1:1 000 (2 egzemplarze) oraz komplet pełnomocnictw upoważniających do występowania w imieniu strony (jeżeli stroną nie jest wnioskodawca) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

W decyzji określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
 3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wydana decyzja zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanego w pasie drogowym jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po dokonaniu tych czynności można ubiegać się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co będzie stanowiło etap II postępowania.

 

ETAP II- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego odbywa się, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z  dnia 26 lutego  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz. 1430 ze zm.).

Zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1 000 (kopię mapy zasadniczej) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany wraz z projektem budowlanym (na żądanie organu).

W przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu jego umieszczenia działa przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

 • 17 zł(w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
 • 17 zł +5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem) .

Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

 • bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr konta
 • gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
 • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

 

Do pobrania:

Wniosek etap I - zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wniosek etap II - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych

Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji