na prawach wyłączności

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 95

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (np. ogródki letnie, stragany, ekspozycje towarów).

 

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI

 

Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ma miejsce wówczas, gdy pas drogowy zajmowany jest m.in. poprzez urządzenie ogródków gastronomicznych, stragany, ekspozycje towarów, składowanie materiałów, prowadzenie handlu (np. stoisko tymczasowe do sprzedaży kwiatów, okularów przeciwsłonecznych, waty cukrowej, artykułów pamiątkowych itp.), umieszczenie urządzeń chłodniczych (np. lodówek do lodów, napojów itp.), ekopuszek, zorganizowanie akcji promocyjnych, wykorzystanie części pasa drogowego na potrzeby działki przyległej. Inaczej mówiąc zajęciem pasa drogowego na prawach wyłączności jest zajęcie w celach innych niż prowadzenie robót oraz innych niż umieszczanie reklam oraz urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wydawane są na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.).

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.), natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn(Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 156, poz.1942 z późn. zm.) oraz uchwałą nr X/130/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 100,  poz. 1680).

Zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1 000  (kopię mapy zasadniczej) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 

W sytuacji, gdy zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wiązało się będzie z umieszczeniem urządzeń wówczas, przed wydaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, wydaje się zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym  tegoż urządzenia w trybie artykułu art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ze wskazaniem warunków jakie należy spełnić, by otrzymać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

 

W przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności działa przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

 • 17 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
 • 17 zł +5 zł za każdą stronę kopii (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem).

 Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

 • bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr konta
 • gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
 • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

 

OGRÓDKI GASTRONOMICZNE

Zezwolenia na zorganizowanie letnich ogródków gastronomicznych wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.), uchwały Nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 156 poz. 1942 ze zm.), uchwały nr V/34/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (ze zm.), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.),ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.).

Aby uzyskać zezwolenie należy złożyć w ZDZiT wniosek określający miejsce, termin, powierzchnię i rodzaj zajęcia wraz z planem sytuacyjnym, na którym należy zaznaczyć proponowaną lokalizację ogródka i jego wymiary.

Jeżeli przedstawiona lokalizacja ogródka uzyska nie jest sprzeczna z interesem społecznym oraz nie stanowi zagrożenia dla uczestników ruchu zarówno pieszego jak i kołowego uzyskując pozytywną opinię Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zainteresowany otrzymuje decyzję zezwalającą na lokalizację ogródka w pasie drogowym określającą warunki, jakie należy spełnić, by możliwe było jego umieszczenie, a mianowicie uzyskanie:

 1. pozytywnej decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w przypadku zlokalizowania ogródka na Starym Mieście),
 2. pozytywnej opinii Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Olsztyna w zakresie formy architektonicznej ogródka,
 3. pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie możliwości podawania napojów alkoholowych (w przypadku podawania napojów alkoholowych),
 4. decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego odnośnie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie środkami spożywczymi (tylko w pierwszym roku funkcjonowania ogródka).

Po przedłożeniu ww. dokumentów ZDZiT wydaje decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego.   

Należy zaznaczyć, iż w przypadku, gdy ogródek będzie składał się z dodatkowych
elementów takich jak namiot lub podest, konieczne będzie dokonanie – po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację ogródka - zgłoszenia montażu ogródka w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Olsztyna.

Od  dnia 6 sierpnia 2011 r. dzienna stawka opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki gastronomiczne wynosi 0,40 zł – uchwała Nr X/130/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 100, poz. 1680).

 

Pobierz dokumenty:

Wniosek o zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności

Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności