infrastruktura techniczna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 94

Dotyczy umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. wodociąg, gazociąg).

 

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Zgodnie z § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie urządzeniami infrastruktury technicznej niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegosą w szczególności:

 1. linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia oraz linie telekomunikacyjne,
 2. przewody kanalizacyjne nie służące do odwodnienia drogi, gazowe, ciepłownicze i wodociągowe,
 3. urządzenia wodnych melioracji,
 4. urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,
 5. ciągi transportowe.

Umieszczenie tych urządzeń w pasie drogowym nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Decyzje zezwalające na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu ich umieszczenia wydawane są na podstawie przepisów usta wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tych urządzeń jest dwuetapowe.

 

ETAP  I - uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowymurządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznejw pasie drogowym wydawane jest na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi, a także odmawia wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej, jeżeli w kanale technologicznym istnieją wolne zasoby.

Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi - ZDZiT w Olsztynie. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 2. rodzaj urządzenia,
 3. miejsce lokalizacji urządzenia.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500/1:1 000 (kopia mapy zasadniczej) z naniesionymi projektowanymi urządzeniami – 2 egzemplarze oraz komplet pełnomocnictw upoważniających do występowania w imieniu strony (jeżeli stroną nie jest wnioskodawca) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

W decyzji określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
 3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wydana decyzja zezwalająca na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po dokonaniu tych czynności można ubiegać się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celuumieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co będzie stanowiło etap II postępowania.

 

 

ETAP II- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia  urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoodbywa się, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 40 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z  dnia 26 lutego  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz. 1430 ze zm.).

Zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i miejscem umieszczenia infrastruktury technicznej.

W przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu ich umieszczenia działa przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

 • 17 zł(w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
 • 17 zł +5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem) .

 Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

 • bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr konta
 • gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
 • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

 

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

 

Wniosek o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej

Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji