awarie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 31 20

Dotyczy zajęcia pasa drogowego w celu usunięcia awarii

 

Decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydawane są na podstawie przepisów art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Szczegółowe zasady ich wydawania określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XVIII/316/20 Rady Miasta Olsztyna z  dnia 26 lutego  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Miasta Olsztyna, których zarządcą jest Prezydent Olsztyna  (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz. 1430 ze zm.).

 

Zgodnie z art. 40 ust. 14 ww. ustawy zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego nie wymaga się w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym. Z tym, że po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę drogi i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłaty (art. 40 usta.14a ustawy). Za wejście w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenie ustalonego terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną (art. 40 ust. 14b ustawy). Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym terminie (art. 40 ust. 15 ustawy).

Przypominamy, że awaria to poważniejsze uszkodzenie, zepsucie. Jest to zdarzenie nadzwyczajne i niezależne od zajmującego pas drogowy celem usunięcia skutków tego zdarzenia (wyrok NSA z dnia 11.02.2002 r., II SA 2762/00, lex nr 82668). Ustawodawca po to wprowadził wyjątek od ogólnej zasady obowiązkowego uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, żeby zapobiec sytuacjom szczególnie wyjątkowym, grożącym powstaniem trudnych do odwrócenia skutków. Usunięcie awarii ma miejsce wówczas, gdy uszkodzeniu ulegnie istniejące i funkcjonujące już w pasie drogowym urządzenie wymagające natychmiastowej naprawy. Nie można do tej kategorii zaliczyć planowanych robót związanych z naprawą urządzeń.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika należy do zgłoszenia załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

  • 17 zł(w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
  • 17 zł +5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem) .

 Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

  • bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr konta
  • gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
  • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

 

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

 

Zawiadomienie o zajęciu pasa drogowego w związku z koniecznością usunięcia awarii urządzeń

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii

Oświadczenie - zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji