sprzątanie dróg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   89 544 31 30

Oczyszczaniem olsztyńskich ulic, chodników, schodów i dróg rowerowych zajmuje się Wydział Oczyszczania Dróg i Zieleni.

Częstotliwość oczyszczania jezdni i chodników zawarte jest w harmonogram oczyszczania ulic i chodników oraz pozostałych elementów zarządzanych przez ZDZiT

Zakres robót objętych specyfikacją.

 1. Do oczyszczania zalicza się:
  • Oczyszczanie nawierzchni jezdni o nawierzchniach twardych z pyłu, piasku, ziemi urodzajnej, gliny, drobnych kamieni i innych kruszyw, liści, niedopałków papierosów, przypadkowo rozrzuconych śmieci oraz innych drobnych nieczystości, a także gracowanie z chwastów i trawy **).
  • Oczyszczanie jezdni o nawierzchniach twardych po okresie zimowym z nagromadzonego piasku, gliny, drobnych kamieni i innych kruszyw, liści, niedopałków papierosów, przypadkowo rozrzuconych śmieci oraz innych drobnych nieczystości.
  • Oczyszczanie jezdni (pkt 1.1 i 1.2) obejmuje całą szerokość jezdni, jak również oczyszczanie pętli autobusowych, zatok autobusowych i postojowych zlokalizowanych bezpośrednio wzdłuż krawędzi jezdni, opasek chodnikowych przykrawężnikowych, azyli i wysepek dla pieszych oraz utwardzonych pasów rozdzielających jezdnie - które znajdują się w ciągu oczyszczanej drogi. Oczyszczanie obejmuje również powierzchnię kratek (wpustów) kanalizacji deszczowej.
  • Oczyszczanie nawierzchni (pkt 1.1 i 1.2) obejmuje również skropienie nawierzchni wodą w celu zmniejszenia pylenia podczas oczyszczania.
  • Oczyszczanie kratek (wpustów) kanalizacji deszczowej - nie dotyczy oczyszczania z błota pośniegowego i lodu. W okresie prowadzenia Akcji Zimowej usługa jest objęta odrębną umową.
  • Neutralizacja i likwidacja wycieków olejów silnikowych oraz innych substancji nie wymagających użycia specjalistycznych środków neutralizacji chemicznej, za wyjątkiem tzw. sorbentów*.

 2. Wymagania ogólne i jakość robót.
  • Za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
  • Roboty objęte specyfikacją będą wykonywane z użyciem sprzętu mechanicznego, a w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonywanie prac również ręcznie.
  • Wykonawca jest zobowiązany stosować obowiązujące w Polsce normy techniczne w zakresie sprzętu, materiałów i usuwania odpadów zebranych w trakcie oczyszczania.
  • Pracownicy wykonujący prace na drogach powinni być wyposażeni w odpowiednie środki ochrony - zgodnie z przepisami bhp.
  • Wykonawca zaangażuje do prac sprzęt gwarantujący prawidłowe jakościowo i terminowe wykonywanie prac.
  • Wykonawca wyposaży swoje pojazdy na własny koszt w urządzenia wymagane w Ustawie prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
  • Wykonawca oznakowuje roboty w przypadku, jeśli wymagają tego przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym lub jeśli Wykonawca uzna, że oznakowanie jest konieczne dla wykonania robót. Oznakowanie i termin oznakowania Wykonawca uzgadnia ze Zlecającym. Oznakowanie robót jest wykonywane środkami i na koszt Wykonawcy.
  • Umowa będzie wykonywana z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) oraz Uchwały Nr LVIII/773/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn.
  • Wykonawca musi posiadać ważne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych stałych wydane przez uprawniony do tego organ. Poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zezwolenia należy dołączyć do oferty. Zezwolenie musi być przedłużane w okresie trwania Umowy.
  • Ulice uznaje się za odebrane z oczyszczania po okresie zimowym, jeśli wszystkie elementy wyszczególnione w rozdziałach I – III niniejszej specyfikacji zostały oczyszczone w sposób prawidłowy.