ulgi i przywileje na terenie Olsztyna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Wykaz zwolnień i ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Olsztyna organizowanych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. 

Dokumentem uprawniającym do ulgi jest również Olsztyńska Karta Miejska.

Kategorie ulg w zakładce: rodzaje ulg

 

Przejazdy bezpłatne

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

 1. Posłowie

 legitymacja poselska (wzór M.P. z 2007 r., Nr 70, poz. 759)

 2. Senatorowie

 legitymacja senatorska (wzór M.P. z 2005 r. Nr 54, poz. 739)

 3. Osoby posiadające Honorowe  Obywatelstwo Olsztyna

 dokument stwierdzający nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna

 4. Radni Rady Miasta Olsztyna

 legitymacja radnego

 5. Przewodniczący i sekretarze lub  skarbnicy rad osiedli

 legitymacja wydana przez Biuro Rady Miasta Olsztyn

 6. Inwalidzi wojenni

 książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)

 7. Inwalidzi wojskowi

 książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) –  uprawnienie dotyczy inwalidztwa związanego z odbyciem zasadniczej służby  wojskowej

 8. Opiekun (w wieku powyżej 13 lat)  towarzyszący inwalidzie  wojennemu lub wojskowemu  całkowicie niezdolnemu do pracy i  samodzielnej egzystencji

 dokument inwalidy wojennego lub wojskowego wymienionych w pkt 6 i 7

 9. Osoby represjonowane

 niezdolne  do pracy

 legitymacja osoby represjonowanej (wzór Dz. U. z 2003 r., Nr 61, poz. 539), mającej  prawo do renty inwalidy wojennego

 10. Opiekun (w wieku powyżej 13  lat) towarzyszący osobie  represjonowanej całkowicie  niezdolnej do pracy i niezdolnej do  samodzielnej egzystencji

 dokument osoby represjonowanej wymienionej w pkt 9

 11. Osoby całkowicie niezdolne  do pracy i samodzielnej  egzystencji lub niepełnosprawne  w  stopniu  znacznym lub inwalidzi  I  grupy

 jeden z dokumentów:

 • dokument stwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności  
 • całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP   (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60, wzór Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 82 lub orzeczenie)                                      
 • orzeczenie stwierdzające inwalidztwo I grupy 

 12. Opiekun (w wieku powyżej 13  lat) osoby całkowicie niezdolnej  do pracy i niezdolnej do  samodzielnej egzystencji

 dokument osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej  egzystencji lub niepełnosprawnej w stopniu znacznym wymienionych w pkt 11

 13. Osoby niewidome lub  niedowidzące

 jeden z dokumentów:

 • dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy                                  
 • dokument stwierdzający umiarkowany stopień niepełnosprawności  (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60 lub orzeczenie)                      
 • dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy                                                              
 • legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
 • dokument wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153

 14. Przewodnik (w wieku powyżej  13 lat) osoby niewidomej lub  niedowidzącej towarzyszący w  podróży

 dokument osoby niepełnosprawnej wymienionej w pkt 13

 15. Dzieci i młodzież z  niepełnosprawnością do  ukończenia 24 roku życia

 jeden z dokumentów:

 • legitymacja szkolna lub przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (wzórDz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm., Dz. U. 2010 r., Nr 97, poz. 624 )               
 • ważne orzeczenie albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604)                                                        
 • imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki (lub odwrotnie), która wystawiła zaświadczenie, w godzinach jej otwarcia określonych w zaświadczeniu.

 16. Opiekun dziecka z   niepełnosprawnością

 • w przypadku przejazdu z dzieckiem: dokument określony w pkt 15
 • w przypadku przejazdu bez dziecka: imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki

 17. Osoby z naruszoną  sprawnością narządów ruchu   niezdolne do pracy

 jeden z dokumentów stwierdzających:                        

 • całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu ruchu
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu ruchu (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 66, poz. 604, wzór Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 60, wzór Dz. U. z 1999 r. Nr 9, poz. 82 lub orzeczenie)                                  
 • inwalidztwo II grupy

 18. Dzieci w wieku do lat 4  włącznie (również z wózkiem  dziecięcym) - do dnia czwartych urodzin.

 dokument stwierdzający wiek dziecka

 19. Osoby, które ukończyły 70 lat

 dokument tożsamości

 20. Zasłużeni Honorowi Dawcy  Krwi I stopnia

 legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca  Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi

 21. Umundurowani  funkcjonariusze Policji

 legitymacja służbowa

 22. Umundurowani  funkcjonariusze Straży Miejskiej

 legitymacja służbowa

 23. Umundurowani  funkcjonariusze Żandarmerii  Wojskowej

 legitymacja służbowa

 24. Osoby posiadające  legitymację służbową lub  rodzinną pracownika Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacyjnego Sp. z o.o.

 jeden z dokumentów:

 • legitymacja służbowa pracownika MPK Sp. z o.o. w Olsztynie                                                                                                                                       
 • legitymacja rodzinna pracownika MPK Sp. z o.o. w Olsztynie

 25. Każdy pasażer będący   właścicielem lub  współwłaścicielem samochodu  osobowego – każdego roku w  dniu obchodów Europejskiego  Dnia bez Samochodu

 ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którego pasażer jest właścicielem lub  współwłaścicielem

 26. Kontrolerzy biletów   komunikacji miejskiej  organizowanej przez Zarząd  Komunikacji Miejskiej w Olsztynie  podczas wykonywania czynności  służbowych

 ważna legitymacja kontrolera biletowego

 Dokumenty bez zdjęcia ważne są łącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość 


 

Przejazdy ulgowe

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

1. Kombatanci

Jeden z dokumentów:

 • legitymacja kombatancka                                                                                           
 • zaświadczenie o uprawnieniach do ulg

2. Dzieci powyżej 4 do 7 lat

dokument stwierdzający wiek dziecka

3. Studenci

jeden z dokumentów:

 • legitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.)                                                                
 • legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910)

4. Uczniowie szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych
do ukończenia 24 roku życia

legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm., Dz. U. 2010 r., Nr 97, poz. 624)

5. Uczniowie szkół
zagranicznych do 24 roku
życia

międzynarodowa legitymacja szkolna ISIC

6. Studenci zagranicznych
wyższych uczelni

międzynarodowa legitymacja studencka ISIC

7. Emeryci

jeden z dokumentów:

 • legitymacja emeryta (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 239, poz.2404 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 27, poz. 241, wzór Dz. U. z 2006 r. Nr 173, poz. 1240 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 67, poz. 618 z późn. zm., wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)                                                                                                   
 • decyzja w sprawach świadczeń emerytalnych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RP

8. Osoby niepełnosprawne nie
wymienione w wykazie
uprawnionych do przejazdów
bezpłatnych

jeden z dokumentów:

 • legitymacja rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.) Uwaga: ulga nie dotyczy osób pobierających renty rodzinne.                                  
 • decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP stanowiąca podstawę do wydania legitymacji rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.)
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1328)

9. Osoby pobierający zasiłek
stały lub czasowy z pomocy
społecznej

dokument wydany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

10. Duże rodziny mające na
utrzymaniu 3 lub więcej dzieci
 w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 25 r. ż.

1. Dokumenty potwierdzające status dużej rodziny:

 • dowody tożsamości w przypadku rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego),
 • legitymacje szkolne w przypadku dzieci w wieku szkolnym,
 • akty urodzenia w przypadku dzieci w wieku do 6 lat,
 • w przypadku rodzin zastępczych postanowienia sądu lub umowy z Prezydentem Olsztyna o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • w przypadku rodzinnych domów dziecka odpowiednie zaświadczenie MOPS lub rodzinnego domu dziecka.

2. Alternatywnie do pkt. 1, status dużej rodziny (w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) może zostać potwierdzony przez MOPS.

11. Doktoranci Legitymacja  doktoranta (wzór Dz. U. z 2011 r. Nr 225 poz. 1351 z późn. zm., Dz. U. z 2013 r. poz. 1581).

Dokumenty bez zdjęcia ważne są łącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość 

Podstawa prawna: