ulgi i przywileje

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 40

Zakres ulg obowiązujących na obszarze komunikacyjnym obsługiwanym przez ZDZT w Olsztynie. (aktualizacja 28.05.2019 r.)

100% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

                              Uprawnieni

                           Ważny dokument uprawniający

                                     Ulga [w %]

Kategoria ulgi

Gmina Olsztyn***

Gmina Dywity

Gmina Purda

Gmina Barczewo

1

Posłowie

Legitymacja poselska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 910).

U5

100

100

100

100

2

Senatorowie

Legitymacja senatorska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 662).

U5

100

100

100

100

3

Inwalidzi wojenni 

Książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) lub inny dokument  potwierdzający status inwalidy wojennego.

U5

100

100****

100

100****

4

Inwalidzi wojskowi 

Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)  - uprawnienie dotyczy inwalidztwa związanego z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej.

U5

100

100****

100

100****

5

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu całkowicie niezdolnemu do pracy i niezdolnemu do samodzielnej egzystencji.

Dokument inwalidy wojennego lub wojskowego wymienionych w pkt 3 i 4.

U5

100

100

100

100

6

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153)

U5

100

100

100

100

7

Przewodnik (w wieku powyżej 13 lat) osoby niewidomej towarzyszący w podróży.

Dokument osoby niepełnosprawnej wymienionej w pkt 6.

U5

100

100

100

100

8

Dzieci i młodzież niepełnosprawna, niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Legitymacja wydana przez przedszkole, szkołę specjalną, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (wzór Dz. U. z 2018 r. poz. 939).         

U5

100

100

100

100

9

Opiekunowie dzieci i młodzieży wymienionej w pkt 8 z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola specjalnego lub szkoły i z powrotem.

Podczas przejazdu z niepełnosprawnym legitymacja, o której mowa w pkt 8 - lub podczas przejazdu bez dziecka (powrót po dowiezieniu do szkoły lub przejazd do szkoły w celu odbioru ucznia) imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek – rewalidacyjno – wychowawczy.

U5

100

100

100

100

10

Dzieci w wieku do 4 lat.

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

U5

100

100

100

100

11

Funkcjonariusze Straży Granicznej. 

Umundurowani – w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowania osób zatrzymanych, wykonywania czynności związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

U3

100

100

100

100

12

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Na podstawie legitymacji służbowej – w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.z 2018 poz. 508 z p. zm.).

U3

100

100

100

100

13

Funkcjonariusze Policji.

Umundurowani - w czasie konwojowania osób zatrzymanych, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.

U3

100

100

100

100

14

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej. 

Podczas wykonywania czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w środkach transportu zbiorowego.

U3

100

100

100

100

15

Radni Rady Miasta Olsztyna.

Legitymacja Radnego lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na jej podstawie.

U6

100

0

100

0

16

Przewodniczący, zastępcy, sekretarze lub skarbnicy rad osiedli Olsztyna.

Legitymacja wydana przez Biuro Rady Miasta Olsztyna lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na jej podstawie.

U6

100

0

100

0

17

Osoby posiadające Honorowe Obywatelstwo Olsztyna.

Dokument stwierdzający nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna.

U6

100

0

100

0

18

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I grupy.

Dokument potwierdzajacy znaczny stopień niepelnosprawności lub potwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie) - lub orzeczenia stwierdzające inwalidztwo I grupy

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów.

U6

100

0

100

0

19

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Dokumenty wymienione w pkt. 18 lub Olsztyńska Karta Miejska opiekuna wydana niepełnosprawnemu wymienionemu w pkt.18.

U3

100

0

100

0

20

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych.

Legitymacja szkolnej lub przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2018 r. poz. 939)

- dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, legitymacja dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekaania o niepelnosprawności (wzór DZ.U. z 2015 r. poz. 1110)

- dla studentów i słuchaczy kolegiów, orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydanej przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór DZ. U. z 2015 r. poz. 1110)

lub

imienne zaświadczenie wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów.

U3

100

100

100

100

21

Opiekun dziecka z niepełnosprawnością, nieuczęszczającego do szkoły specjalnej. 

Dukumenty dziecka, o których mowa w pkt. 20 podczas przejazdu z dzieckiem lub imienne zaświadczenie opiekuna wydane przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniające do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

U3

100

100 100 100

22

Osoby z naruszoną sprawnością narządów ruchu lub wzroku.

Dokument stwierdzajacy całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu ruchu lub wzroku - lub

umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu ruchu lub wzroku (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie) lub inwalidztwo II grupy

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na ich podstawie.

U6

100

100**

100

100**

23

Osoby z naruszoną sprawnością narządów słuchu.

Dokument stwierdzający: całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu słuchu lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu słuchu (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie), lub inwalidztwo II grupy lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów .

U6

100

0

100

0

24 Osoby, które ukończyły 70 lat. Dowód osobisty lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu tożsamości. U8 100 100 100 50*

25

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

Legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na ich podstawie.

U6

100

0

100

0

26

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej .

Olsztyńska Karta Miejska wydana na wniosek Centrum Integracji Społecznej.

U6

100

0

100

0

27

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie zaświadczenia MOPS w Olsztynie. 

U6

100

0

100

0

28

Pracownicy i członkowie rodzin pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci pracowników do czasu odbywania nauki).

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.

U6

100

0

100

0

29 Funkcjonariusze Straży Miejskiej. Umundurowani - za okazaniem Olsztyńskiej Karty Miejskiej, wydanej na podstawie legitymacji służbowej. U6 100 0 100 0
30 Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690).

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionej legitymacji.

U6 100 0 100 0
31 Dzieci(od ukończenia 4 roku życia) i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych na terenie Olsztyna, których rodzice lub opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Olsztyna i rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Olsztynie.

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie:                        

Legitymacji szkolnej (wzór Dz.U. z 2018 r. poz. 939) lub dokumentu potwierdzającego wiek dziecka (w przypadku dzieci nie uczących się) oraz

  1. kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Olsztynie lub
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Olsztynie potwierdzającego fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub
  3. Urzędowego Potwierdzenia Odbioru z Urzędu Skarbowego w Olsztynie wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w przypadku składania PIT drogą elektroniczną),

za poprzedni rok kalendarzowy, złożone przez rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych dziecka.

U6 100 50 100 50

50% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

Ulga [w %]

Kategoria ulgi Gmina Olsztyn*** Gmina Dywity Gmina Purda Gmina Barczewo

1

Kombatanci i inne osoby uprawnione.

 Zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 276 z późn. zm.)

lub legitymacja kombatancka

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów.           

U1

50

50

50

50

2

Weterani

Legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego w misjach poza granicami państwa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 937)

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego w misjach poza granicami państwa.

U2

50

0

50

0

3

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. 

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.) lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionej decyzji.

U2

50

0

50

0

4

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych.

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.) lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionej legitymacji.

U2

50

0

50

0

5

Studenci wyższych uczelni polskich lub słuchacze kolegium.

Legitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2018 r. poz. 1791) lub legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910) lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów,

U1

50

50

50

50

6

Dzieci (od ukończenia 4 roku życia) oraz uczniowie szkół podstawowych nie wymienieni  w wykazie  uprawnionych do  przejazdów bezpłatnych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych do dnia ukończenia 24 roku życia.

Legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2018 r. poz. 939) lub

dokument stwierdzający wiek dziecka (decyduje data 7 urodzin) lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionej legitymacji,

U1

50

50

50

50

7

Uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24 roku życia.

Międzynarodowa legitymacja szkolna ISIC   -  lub  w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia legitymacja szkoły zagranicznej wraz z jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów,

U1

50

50

50

50

8

Studenci zagranicznych wyższych uczelni.

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionej legitymacji,

U1

50

50

50

50

9

Emeryci

Legitymacja emeryta wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP  lub decyzja w sprawach świadczeń emerytalnych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RP  lub

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie wyżej wymienionych dokumentów,               

U1

50

50

50

50

10 Renciści

Legitymacja rencisty wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP

lub decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP stanowiąca podstawę do wydania legitymacji rencisty

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów.

U1 50 0 50 0

11

Osoby z niepełnosprawnością w stopniu  umiarkowanym nie wymienione w wykazie osób uprawnionych do przejazdów bezplatnych.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór Dz.U. z 2015 r. poz. 1110)

lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów.               

U1

50

50*****

50

50*****

12

Osoby pobierające zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej.

Decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

U2

50

0

50

0

13

Duże rodziny mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 25 roku życia.

Karta dużej rodziny wydana przez Urząd Miasta Olsztyna

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. karty.

U2

50

0

50

0

14

Doktoranci

Legitymacja doktoranta (wzór Dz.U. z 2018 r. poz. 1837)

lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie ww. dokumentów.

U2

50

0

50

0

* - ulga dotyczy emerytów,

** - dotyczy osób z naruszoną sprawnością narządu wzroku,

*** - dotyczy Olsztyna i gmin Stawigudy i Olsztynka,

**** - inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidzkiej,

***** - ulga ważna na podstawie legitymacji rencisty lub decyzji wydanej przez właściwy organ emerytalno-rentowy RP.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Gminy Dywity nr VII/50/19 z 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Barczewie nr VII/72/2019 z 25 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr LV/1049/18 Rady Miasta Olszyna z 06  listopada 2018 roku.

Uchwała nr X/139/19 Rady Miasta Olszyna z 26  czerwca 2019 roku.