rodzaje ulg

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  89 544 32 42

Zakres ulg obowiązujących na obszarze komunikacyjnym obsługiwanym przez ZDZT w Olsztynie (od 1 stycznia 2018).

 

100% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

                              Uprawnieni

                           Ważny dokument uprawniający

                                     Ulga [w %]

Kategoria ulgi

Gmina Olsztyn, Stawiguda

Gmina Dywity

Gmina Purda

Gmina Barczewo

1

Posłowie

Legitymacja poselska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 910).

U5

100

100

100

100

2

Senatorowie

Legitymacja senatorska (wzór M.P. z 2015 r., poz. 662).

U5

100

100

100

100

3

Inwalidzi wojenni 

Książeczka inwalidy wojennego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653) lub inny dokument  potwierdzający status inwalidy wojennego.

U5

100

100

100

100

4

Inwalidzi wojskowi 

Książeczka inwalidy wojskowego (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1653)  - uprawnienie dotyczy inwalidztwa związanego z odbywaniem zasadniczej służby wojskowej.

U5

100

100

100

100

5

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) towarzyszący inwalidzie wojennemu lub wojskowemu całkowicie niezdolnemu do pracy i niezdolnemu do samodzielnej egzystencji

Dokument inwalidy wojennego lub wojskowego wymienionych w pkt 3 i 4.

U5

100

100

100

100

6

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (wzór Dz. U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153)

U5

100

100

100

100

7

Przewodnik (w wieku powyżej 13 lat) osoby niewidomej towarzyszący w podróży

Dokument osoby niepełnosprawnej wymienionej w pkt 6.

U5

100

100

100

100

8

Dzieci i młodzież niepełnosprawna, niedostosowana społecznie i zagrożona niedostosowaniem społecznym, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Legitymacja wydana przez przedszkole, szkołę specjalną, ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170).         

U5

100

100

100

100

9

Opiekunowie dzieci i młodzieży wymienionej w pkt 8 z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola specjalnego lub szkoły i z powrotem

Podczas przejazdu niepełnosprawnym legitymacja, o której mowa w pkt 8 - lub podczas przejazdu bez dziecka (powrót po dowiezieniu do szkoły lub przejazd do szkoły w celu odbioru ucznia) imienne zaświadczenie wydane przedszkole, szkołę lub ośrodek – rewalidacyjno – wychowawczy.

U5

100

100

100

100

10

Dzieci w wieku do 4 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

U5

100

100

100

100

11

Funkcjonariusze Straży Granicznej 

Umundurowani – w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, konwojowania osób zatrzymanych, wykonywania czynności związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

U3

100

100

100

100

12

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie legitymacji służbowej – w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947).

U3

100

100

100

100

13

Funkcjonariusze Policji

Umundurowani - w czasie konwojowania osób zatrzymanych, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.

U3

100

100

100

100

14

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej 

Podczas wykonywania czynności urzędowych patrolowania i innych czynności służbowych w środkach transportu zbiorowego.

U3

100

100

100

100

 

 

98% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

                       

Uprawnieni

                       Ważny dokument uprawniający

                                 Ulga [w %]

Kategoria ulgi

Gmina Olsztyn, Stawiguda

Gmina Dywity

Gmina Purda

Gmina Barczewo

1

Radni Rady Miasta Olsztyna

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji radnego.

U6

98

0

0

0

2

Przewodniczący, zastępcy, sekretarze lub skarbnicy rad osiedli Olsztyna

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji Biura Rady Miasta Olsztyna.

U6

98

0

0

0

3

Osoby posiadające Honorowe Obywatelstwo Olsztyna

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego nadanie Honorowego Obywatelstwa Olsztyna. 

U6

98

0

0

0

4

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub inwalidzi I grupy

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu: stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności  - lub stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wydany przez uprawniony organ RP (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie)  - lub      orzeczenia stwierdzające inwalidztwo I grupy. 

U6

98

0

0

0

5

Opiekun (w wieku powyżej 13 lat) osoby całkowicie niezdolnej do pracy i niezdolnej do samodzielnej egzystencji

Olsztyńska Karta Miejska opiekuna wydana niepełnosprawnemu wymienionemu w pkt 4.

U6

98

0

0

0

6

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia, nieuczęszczające do szkół specjalnych

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie:

- legitymacji szkolnej lub przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)

- dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, legitymacja dziecka niepełnosprawnego lub orzeczenia o niepełnosprawności wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekaania o niepelnosprawności (wzór DZ.U. z 2015 r. poz. 1110)

- dla studentów i słuchaczy kolegiów, orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydanej przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór DZ. U. z 2015 r. poz. 1110)

lub

imiennego zaświadczenia wydanego przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

U7

98

98

98

98

7

Opiekun dziecka z niepełnosprawnością, nieuczęszczającego do szkoły specjalnej 

Olsztyńska Karta Miejska ważna z imiennym zaświadczeniem opiekuna wydanym przez przedszkole, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, ośrodek rehabilitacyjno - wychowawczy, ośrodek terapii lub opieki zdrowotnej, uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do placówki, która wystawiła zaświadczenie po dowiezieniu uprawnionego dziecka do placówki lub po jego odebraniu z placówki w ciągu godziny od jej otwarcia lub zamknięcia określonych w zaświadczeniu.

U7

98

98

98

98

8

Osoby z naruszoną sprawnością narządów ruchu, słuchu lub wzroku

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego: całkowitą niezdolność do pracy z powodu stanu narządu ruchu, słuchu lub wzroku  - lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu ruchu, słuchu lub wzroku (wzór t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110 lub orzeczenie) 

lub  inwalidztwo II grupy.

U6

98

0

0

0

9

Osoby, które ukończyły 70 lat

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie dokumentu tożsamości.

U8

98

98

50*

50*

10

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia

Olsztyńska  Karta Miejska wydana na podstawie legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wraz z legitymacją Honorowego Dawcy Krwi.

U6

98

0

0

0

11

Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej 

Olsztyńska Karta Miejska wydana na wniosek Centrum Integracji Społecznej.

U6

98

0

0

0

12

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie zaświadczenia MOPS w Olsztynie. 

U6

98

0

0

0

13

Pracownicy i członkowie rodzin pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (dzieci pracowników do czasu odbywania nauki) 

Olsztyńska Karta Miejska wydana na podstawie zaświadczenia wystawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.

U6

98

0

0

0

14 Funkcjonariusze Straży Miejskiej Umundurowani - za okazaniem Olsztyńskiej Karty Miejskiej, wydanej na podstawie legitymacji służbowej. U6 98 0 0 0

 

 

50% ulga w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, w granicach administracyjnych miasta przysługuje niżej wymienionym grupom pasażerów:

L.p.

Uprawnieni

Ważny dokument uprawniający

Ulga [w %]

Kategoria ulgi Gmina Olsztyn, Stawiguda Gmina Dywity Gmina Purda Gmina Barczewo

1

Kombatanci i inne osoby uprawnione

Zaświadczenie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wydane na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) - lub  legitymacja kombatancka                            

U1

50

50

50

50

2

Weterani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana (Dz. U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1203)

U2

50

0

0

0

3

Osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693)

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

U2

50

0

0

0

4

Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. 

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

U2

50

0

0

0

5

Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.).

U2

50

0

0

0

6

Studenci wyższych uczelni polskich lub słuchacze kolegium

legitymacja studencka (wzór Dz. U. z 2016 r. poz. 1554) lub legitymacja słuchacza kolegium (wzór Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 910)

U1

50

50

50

50

7

Dzieci powyżej 4 do 7 lat

Dokument stwierdzający wiek dziecka lub Olsztyńska Karta Miejska

U1

50

50

50

50

8

Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia

Legitymacja szkolna (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 170)

U1

50

50

50

50

9

Uczniowie szkół zagranicznych do ukończenia 24 roku życia

Międzynarodowa legitymacja szkolna ISIC   -  lub  w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia legitymacja szkoły zagranicznej wraz z jej tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

U1

50

50

50

50

10

Studenci zagranicznych wyższych uczelni

Międzynarodowa legitymacja studencka ISIC

U1

50

50

50

50

11

Emeryci

Legitymacja emeryta wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP  -  lub decyzja w sprawach świadczeń emerytalnych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno - rentowych RP                

U1

50

50

50

50

12

Osoby niepełnosprawne nie wymienione w wykazie uprawnionych do przejazdów bezpłatnych

Legitymacja rencisty (wzór Dz. U. z 2004 r. Nr 203, poz. 2082 z późn. zm.) lub decyzja w sprawach świadczeń rentowych wydana przez właściwy organ w sprawach emerytalno – rentowych RP stanowiąca podstawę do wydania legitymacji rencisty                            

U1

50

50

0

0

lub legitymacja osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym wydana przez zespoły orzekania o niepełnosprawności (wzór  Dz.U. z 2015 r. poz. 1110)

U2

50

0

0

0

13

Osoby pobierające zasiłek stały lub okresowy z pomocy społecznej

Decyzja wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

U2

50

0

0

0

14

Duże rodziny mające na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, a jeżeli dzieci są uczniami lub studentami studiów stacjonarnych do 25 roku życia.

Karta dużej rodziny wydana przez Urząd Miasta Olsztyna

U2

50

0

0

0

15

Doktoranci

Legitymacja doktoranta (wzór Dz.U. z 2017 r. poz. 1696)

U2

50

0

0

0

* - ulga dotyczy emerytów.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XLII/798/17 Rady Miasta Olszyna z 29 listopada 2017 roku.