Poniedziałek, 24 lipca 2017 Imieniny: Kingi, Krystyny, Antoniego
BIP Zarządu Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie
start drogi i mosty zajęcie pasa drogowego obiekty budowlane
obiekty budowlane Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 czerwca 2013 13:31

Dotyczy umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego(np. obiekty handlowe i usługowe, schody)

 

 

 

ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

 

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obiekt budowlany, to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową oraz obiekt małej architektury. Do tych obiektów zalicza się m.in. kioski, pawilony handlowe lub usługowe, kabiny telefoniczne, schody, wiaty.

 

Decyzje zezwalające na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanychniezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu ich umieszczenia wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych jest dwuetapowe.

 

ETAP I - uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowymobiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na lokalizację obiektów budowlanychw pasie drogowym wydawane jest na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który stanowi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się na wniosek strony złożony do zarządcy drogi - ZDZiT w Olsztynie. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 2. rodzaj obiektu budowlanego,
 3. miejsce lokalizacji obiektu budowlanego.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500/1:1 000 z zaznaczonym miejscem umieszczenia obiektu budowlanego wraz z jego wymiarami (2 egzemplarze), projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500/1:1 000 (2 egzemplarze) oraz komplet pełnomocnictw upoważniających do występowania w imieniu strony (jeżeli stroną nie jest wnioskodawca) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

W decyzji określa się w szczególności: rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

 1. uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 2. uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
 3. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Wydana decyzja zezwalająca na lokalizację obiektu budowlanegow pasie drogowym jest jednocześnie prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po dokonaniu tych czynności można ubiegać się o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celuumieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, co będzie stanowiłoetap II postępowania.

 

 

ETAP II- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoodbywa się, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.).

Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń określone są w przepisach wykonawczych do tej ustawy tj. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane są zgodnie z uchwałą nr XXXV/442/04 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 156, poz.1942 z późn. zm.).

Zajmujący pas drogowy, przed planowanym zajęciem pasa, składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 2. cel zajęcia pasa drogowego,
 3. lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego,
 4. planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy załączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1: 1 000 (kopię mapy zasadniczej) z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego przez obiekt budowlany wraz z projektem budowlanym (na żądanie organu).

 

W przypadku, gdy strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanegoniezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz na zajęcie pasa drogowego w celu jego umieszczenia działa przez pełnomocnika należy do wniosku załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wraz z oryginałem dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie tego dokumentu (jego odpisu, wypisu lub kopii) w wysokości:

 • 17 zł(w przypadku pozostawienia w urzędzie oryginału pełnomocnictwa lub prokury),
 • 17 zł +5 zł (w przypadku pozostawienia w urzędzie kopii pełnomocnictwa lub prokury wymagających urzędowego poświadczenia za zgodność z oryginałem) .

Zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać:

 • bezgotówkowo na rachunek UM Olsztyn Nr 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513
 • gotówkowo, w kasach UM Olsztyn:
  • Ratusz, plac Jana Pawła II 1- poniedziałek od 8.00 do 17.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji) poniedziałek od 8.00 do 15.30, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

 

WAŻNE!

Za zajęcie pasa drogowego: bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi — zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

 

 

 

Do pobrania:

Wniosek etap I - zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych w pasie drogowym

Wniosek etap II - zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych

Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych

Poprawiony: wtorek, 07 marca 2017 12:58